BUN § 101

Utskrivet från: http://www.gotland.se/29203

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2007-01-29
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2006-12-13

BUN § 101
Fortsättning av projekt ”Attraktiv Skola”

Dnr 2006/171-60
I januari 2001 beslutade Barn- och utbildningsnämnden att Gotlands kommun skall ansöka om att få delta i projektet Attraktiv skola och i mars 2001 fick Gotland besked om att vi blivit antagna som en av 34 kommuner att delta i det nationella projektet, var syfte var att göra läraryrket mer attraktivt och stärka kvalitén i skolan.

Utvecklingschefen/projektledaren Karin Nyström lämnade vid BUN-sammanträdet 2006‑06‑14 en slutrapport över projektet Attraktiv Skola (BUN § 06/50). Följande insatser har varit framgångsrika i projektet och bedömdes i slutrapporten att fortsätta läsåret 2006/2007:

 • Fortsatt utveckling av arbetsorganisationen
 • Centrala och lokala utvecklingsuppdrag för lärare i förskola och skola
 • Aktionsforskning för lärare i förskola och skola
 • Samarbete med lärarutbildningen och med högskolan.
 • Utveckla samarbetet mellan skola-arbetsliv
 • Fortsatta Idémässor som bidrar till erfarenhetsspridning mellan skolor

Barn- och utbildningsnämnden beslöt att godkänna rapporten samt att ge f örvaltningen i uppdrag att under hösten 2006 för BUN redovisa förslag till fortsatt hantering av projektet och dess erfarenheter.

Ledamoten Eric Martell och BUNs ordf Brittis Benzler yrkade att TRAS (utvecklingsprojekt inom förskoleverksamheten)skall vara ett prioriterat område för utvecklingsuppdrag.

Ledamoten Gösta Hult (c) yrkade att BUF slutför redan påbörjade insatser LÅ 06/07 och genomför delvis nya åtaganden samt återlämnar 300 000 kr till BUFs ram år 2007, samt att kostnaderna för TRAS skall finansieras inom befintlig ram.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

 1. 1. BUN godkänner förvaltningens förslag till fortsatt process och  verksamhetsinriktning

  2. BUF slutför redan påbörjade insatser LÅ 06/07 och genomför delvis nya åtaganden samt uttalar att TRAS (utvecklingsprojekt inom förskoleverksamheten) skall vara ett prioriterat område för utvecklingsuppdrag.

  3. De goda erfarenheterna från detta partsammansatta arbete bör få en fortsättning i en ny central utvecklingsgrupp knuten till skoldirektörens centrala samverkansgrupp.