BUN § 105

Utskrivet från: http://www.gotland.se/29199

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2007-01-29
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2006-12-13

BUN § 105
Kvalitetsredovisning för förskola och grundskola

Förvaltningens olika enheter inom förskoleverksamhet och skola hade utarbetat kvalitetsredovisningar avseende lå 2005/06. Redovisningarna hade sammanställts och gjorts tillgängliga på barn- och utbildningsförvaltningens hemsida. Ett antal representanter för rektorskåren informerade om förvaltningens kvalitetsredo­visningar utifrån vissa frågeställningar enligt en särskild gruppindelning.

Kvalitetsredovisningarna hade med kallelsen till dagens sammanträde distribuerats till BUN-ledamöterna i resp grupp enligt nedanstående temagrupper:

Tema

Förskoleverksamhet

Grundskola F-6, särskola, fritidshem

Grundskola F-6

Grundskola 7-9, gymnasiet

Frågeställningar:

Arbetet med att följa upp barnens språkutveckling

(t ex TRAS)

Överlämning förskola -> förskoleklass -> grundskola

Arbetet med att stimulera barn till rörelse och utevistelse

Arbetet med Individuella utvecklingsplaner (IUP)

Överlämning förskola -> förskoleklass -> grundskola

Arbetet med att stimulera barn och unga till rörelse och utevistelse, speciellt fritidshem

Analys av resultaten på ämnesproven år 5

Arbetet med bedömning av elevernas kunskaper före år 5

Arbetet med att stimulera barn och unga till rörelse och utevistelse

Arbetet med bedömning av elevernas kunskaper och analys av resultaten

Överlämning grundskola -> gymnasieskola

Hur få fler elever att fullfölja gymnasieskolan? Genomströmning och avhopp.

Skolinspektörerna Sigbritt Gålnander och Gunnar Kriegholm från Stockholms Stad hade på skoldirektör Peter Molins uppdrag genomfört en granskning av tre skolor på Gotland under hösten 2006. Skoldirektören lämnade en preliminär rapport över granskningens resultat och slutsatser.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Kvalitetsredovisningarna och skolinspektionsrapporterna läggs till handlingarna för att utgöra underlag för BUNs och förvaltningens fortsatta arbete.