BUN § 106

Utskrivet från: http://www.gotland.se/29198

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2007-01-29
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2006-12-13

BUN § 106
Delegations- och anmälningsärenden

Delegationsärenden

Tjänstetillsättningar samt beslut enligt delegationsordningen enligt förteckningar.

Anmälningsärenden

1.

 

Inbjudan till konferens ”Barn som far illa” 19/2-21/2 1007 i Stockholm

    2.

 

Inbjudan från Växjö kommun m fl till Växjökonferensen 24-25 januari. Växjö konserthus

3.  

Från Gotlands Kommun till Rektorer; Inbjudan till Ungdomsparlament 2006, Ungdomens Hus 11 dec

4.

06-10-11

Brevsvar från Skolverket till U Wallin och T Lindström ang Brev om skolsituationen vid Tingstäde skola ,Gotlands Kommun. Dnr 58-2006:2697

5.

06-10-26

Protokoll från Centrala samverkanskommittén, Kommunstyrelsen

6.

06-11-07

KFN § 110 Idrotts- och aktivitetshall i Väskinde. Dnr 2006/092-21

7.

06-11-08

Utvärdering av ”Ö-träffen”, elevrådskonferens 8 nov 2006. Dnr 2006/181-60

8.

06-11-09

Protokoll från Centrala samverkanskommittén, Kommunstyrelsen

9.

06-11-14

Tackbrev från Åre kommun ang deras besök på BUF. Dnr 2006/001-62

10.

06-11-15

Brev till de kommuner som utvaldes för deltagande i Attraktiv skola. Dnr 2006/171-60

11.

06-11-15

Brev till Vägverk - Swebus - Skolkontor ang säkrare busshållplatser. Dnr 2006/001-62

12.

06-11-16

Inbjudan till Barnallergimöte, AstraZeneca i Södertälje 1-2 februari 2007

13.

06-11-20

Mail från Veronica Almström ang ”Skola Gotland 2008”. Dnr 2006/128-61

14.

06-11-20

Ansökan från Länna- och Lyckåkerskolan om deltagande i projektet SMILE våren 2007. Dnr 2006/180-78

15.

06-11-20

Protokoll; Centrala samverkanskommittén, 2006-11-20

16.

06-11-20

Från Skolverket till Guteskolan AB; Beslut ang ansökan från Guteskolan AB om rätt till bidrag och därmed statlig tillsyn för utbildningen Hantverksprogrammet inriktning frisör. Dnr 2006/079-64. Ansökan har beviljats.

17.

06-11-21

Nyhetsbrev från Vägverket ang ”Försök med 30 km/tim vid hållplats” Dnr 2005/099-62

18.

06-11-23

Från Planerings och försörjningschef Freddy Sirland till SAK: Yttrande över förslag till detaljplan för Visby Dovhjorten 10, Gotlands kommun. Dnr 2006/177-21

19.

06-11-23

Från Utbildnings- och kulturdepartementet, Regeringsbeslut, ang Återkallelse av uppdrag och inbjudan att medverka i Ungkultur 07. Dnr BUN 2006/004-60

20.

06-11-23

Revisionsskrivelse från Gotlands Kommuns revisorer till Kommunstyrelsen, Hälso- och sjukvårdsnämnden ang Granskning av lönetillägg inom Hälso- och sjukvårdsnämnden.

21.

06-11-24

Från Stadsarkitektkontoret; Förslag till detaljplan för Visby Mullvaden 41, Gotlands Kommun, till Planerings- och försörjningschef Freddy Sirland. Dnr BUN 2006/185-21

22.

06-11-27

Från Sveriges Utbildningsradio AB, till Kommunstyrelsen ; Avtal om nyttjande av UR-program. Dnr BUN 2006/148-60

23.

06-11-30

Mail från Björn Sundell, förälder Sanda, ang vikarie. Jämte brev från Ann- Britt Lindgren till elever och föräldrar. Dnr BUN 2006/189-02

24.

06-11-30

Från Peter Molin, skoldirektör, till Skolverket ang elevs rätt till utbildning, Klinteskolan. Dnr BUN 2006/109-63

25.

06-11-30

Från Länsstyrelsen Gotlands län till Lars Nordahl CPG-gymnasiet ang; Redovisning av projektet ”Värderingar i skolan – ett genusperspektiv”. Dnr 851-7303-06

26.

06-11-23

Mail från Örjan Grimlund, rektor Tjelvar/Humlegården, ang begäran om förstärkt ledningskurs. Jämte svar från Peter Molin, skoldirektör.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Delegations och anmälningsärendena läggs med godkännande till handlingarna