BUN § 81

Utskrivet från: http://www.gotland.se/27943

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2006-11-27
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2006-11-15

BUN § 81
Internbudget 2007 

Dnr 2006/044-04
Ekonomichef Elisabeth Österdahl hade utarbetat förslag till driftbudget 2007. I förslaget anförs bl a följande:

…RAM: 1 159 634 tkr FÖRSLAG: Intäkter 87 137 tkr

Kostnader 1 246 771 tkr

NETTO: 1 159 634 tkr

Förslaget till Internbudget 2007 har beräknats med gällande resursfördelnings­modeller som grund samt de beslut om kompensation för löneökningar och övriga kostnadsförändringar som är kända. (Kf juni 2006).

Kostnadsförändringar som inryms i budgetförslaget är

o Färre elever i grundskolan, 15,0 mkr

o Fler elever i gymnasieskolan, - 5,2 mkr

o Fler barn i förskola och skolbarnsomsorg, - 8,8 mkr

o Ökade kostnad för regionala stödet, - 0,6 mkr

o Minskade statsbidrag för maxtaxans införande, - 0,9 mkr

o Minskat antal portioner (kosthållet), 2,2 mkr

o Ökade kostnader för tillkommande lokaler (hyra och städ), - 6,3 mkr

o Ökade kostnader för IT, -0,3 mkr

o Ökade kostnader för friskolor, -0,8 mkr

o EFH- sparbeting och köp av tjänster, -1,0 mkr

Det som möjliggjort att kostnadsökningar för bl a gymnasieskolan och förskolan inryms i budgetförslaget är att det samtidigt sker en fortsatt minskning av elevantalet i grundskolan och att den minskningen mycket stramt och tydligt blivit omsatt i kronor – möjligen för stramt och principiellt. Budgetförslaget förutsätter att beslutade 5 mkr i ramförstärkning kvarstår.

I förslaget anges ett antal tidigare aktualiserade anspråk som inte omhändertagits i liggande budgetförslag.

Enligt förslag i 2007 års budgetproposition (2006/07:1) kommer vissa tidigare riktade statsbidrag att tidigareläggas samt överföras till anslaget för Kommunalekonomiska utjäm­ning. För BUN omfattas följande statsbidrag av förändringarna: riktad satsning för perso­nal inom förskolan (220 kr/inv); grundläggande särvuxutbildning (2 kr/inv). Även det sär­skilda statbidraget till vuxenutbildningen (134 kr/inv) omfattas av förändringarna ( Se sär­skild anhållan i Au § 2006/72. )

Planerings- och försörjningschef Freddy Sirland hade utarbetat förslag till investerings­budget för år 2007.

Arbetsutskottet hade begärt hos kommunstyrelsen att de statsbidrag som övergår från att vara riktade till att bli generella från år 2007 överförs till BUN med de belopp som framgår av underlaget i anslaget för kommunalekonomisk utjämning. KS hade bifallit ansökan.

Kommunstyrelsen hade 2006-11-14 beslutat att minska BUNs budgetram med 5 mkr.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

 1. 1. Driftbudgeten 2007 skall behandlas vid arbetsutskottets sammanträde 2006-11-29 för att ge den nya majoriteten möjlighet att ge förvaltningen inriktning för arbetet att anpassa budgeten till de nya förutsättningarna. 2. Förvaltningen ges i uppdrag att

  - i samråd med SON utarbeta ett gemensamt underlag för ett ev anordnande av en Öppen förskola i Hemse fr o m höstterminen 2007

  - se över fortsatt behov och inriktning för Mattisskolan

  3. BUN fastställer följande investeringsbudget för år 2007:

  Lännaskolan, inkl ped. proj. samordnare 500 tkr

  13 000 tkr

  Kräklingbo skola

  1 200 tkr

  Kräklingbo skola, möbler och utrustning

  200 tkr

  Investeringspott att fördela av BUN

  20 000 tkr

  Summa investeringsmedel BUN

  34 400 tkr

  Fördelning av investeringspott 20 000 tkr:

  Säkerhetsutrustning/handikappåtgärder

  1 500 tkr

  Övriga bygginvesteringar/anpassningar

  3 500 tkr

  Skol- och förskolegårdar

  1 800 tkr

  Möbler och utrustning efter anpassning vid skolor och förskolor

  200 tkr

  Lännaskolan, möbler och utrustning

  1 000 tkr

  Förstudie/förprojektering F-huset

  450 tkr

  F-huset ped. proj. samordnare

  250 tkr

  Högbyskolan

  1 500 tkr

  Kostverksamhet, möbler, utrustning, reinv./anpass.

  500 tkr

  Handikappfordon för Särskolan

  700 tkr

  IT-undervisning

  3 500 tkr

  IT-ledning/administration

  1 000 tkr

  Ateranskaffning/reinvestering av möbler och utrustning för förskola, grundskola och särskola

  800 tkr

  Ateranskaffning/reinvestering av möbler och utrustning för gymnasiet/kom-vux

  600 tkr

  Undervisningsmaterial för gymnasieskolan

  2 000 tkr

  Undervisningsmaterial för övriga skolformer

  550 tkr

  Instrument kulturskolan

  150 tkr