BUN § 88

Utskrivet från: http://www.gotland.se/27936

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2006-11-27
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2006-11-15

BUN § 88
Au § 77 Komplettering av ansökan om fristående grundskola, Guteskolan AB (f d Braskolan)

Dnr 2006/071-63
Guteskolan AB, (tidigare Braskolan AB) hade på Skolverkets begäran lämnat komplette­rande uppgifter till den tidigare inlämnade ansökan om fristående grundskola. Skolverket har givit Gotlands kommun tillfälle att lämna yttrande över uppgifterna. Svar skall ha inkommit till Skolverket senast 2006-11-03.

Planerings- och försörjningschef Freddy Sirland hade utarbetat förslag till yttrande i ärendet.

Arbetsutskottet hade 2006-10-31 beslutat följande:

1. Arbetsutskottet antar p lanerings- och försörjningschef Freddy Sirlands skrivelse som BUNs yttrande över de aktuella kompletteringarna.

2. Arbetsutskottet vidhåller BUNs tidigare beslut att hos Skolverket föreslå att ansökan för godkännande och rätt till bidrag för fristående grundskola i Gotlands kommun avslås

3. Besluten enligt p 1-2 förklaras omedelbart justerade

4. Arbetsutskottet anhåller att BUN godkänner besluten

Ledamoten Eric Martell yrkade att BUN skulle godkänna arbetsutskottets beslut. Ledamoten Solveig Artsman yrkade att arbetsutskottets beslut inte skulle godkännas. Sedan votering begärts godkändes följande voteringsproposition: Den som vill stödja Eric Martells yrkande röstar Ja; den som vill stödja Solveig Artsmans yrkande röstar Nej.

7 ledamöter röstade Ja medan 6 ledamöter röstade Nej. Vid omröstningen röstade följande ledamöter Ja: Eric Martell, Göran Ohlsson, Nils Jakobsson, Mona Magnusson, Jenny Alvås, Carin Rosell samt ordföranden Brittis Benzler. Följande ledamöter röstade Nej: Björn Dahlström, Ursula Jacobsson, Solveig Artsman, Jan Lindell, Anna Gahnström samt Arne Eklund.

Barn- och utbildningsnämnden hade sålunda beslutat

  1. Arbetsutskottets beslut godkänns.

    Mot beslutet reserverade sig den borgerliga gruppen (Björn Dahlström, Ursula Jacobsson, Solveig Artsman, Jan Lindell, Anna Gahnström samt Arne Eklund) med följande motivering:

    "Vi reserverar oss mot beslutet till förmån för vårt eget yrkande. Från och med 1 januari har Gotlands kommun en ny politisk majoritet vars åsikt i skolfrågor överensstämmer med vår. Vår förhoppning är att Skolverket tar detta i beaktande vid sin bedömning.”