BUN § 92

Utskrivet från: http://www.gotland.se/27932

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2006-11-27
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2006-11-15

BUN § 92
Delegations- och anmälningsärenden

Delegationsärenden

Tjänstetillsättningar samt beslut enligt delegationsordningen enligt förteckningar.

Anmälningsärenden

1.

Informationsbrev ang KomTek - kommunal entreprenörs- och teknikskola.

2.

2006-09-20

KS Centrala samverkanskommittén Protokoll 2006-09-20.

3.

2006-09-21

Från Niclas Ohlander förälder: Till Peter Molin skoldirektör; Ang Förskoleverksamhet på Terra Nova. Jämte svar från Peter Molin, jämte svar från Niclas Ohlander förälder Dnr 2006/158-61

4.

2006-09-27

Beslut ”Riktlinjer – merarbete för lärare” upphör att gälla fr o m 2006-10-01. Peter Molin skoldirektör. Dnr 2006/151-04

5.

2006-10-02

AMVs inspektionsmeddelande. Resultat av inspektion Lyckåkerskolan AIST 2006/41858. Dnr 2006/045-69

6.

2006-10-02

Från Skolverket: Till GK; Meddelande om utbetalning av statsbidrag enligt SFS 2001:160 Maxtaxa 2006 Utbet Sep -06och SFS 2001:161 Kvalitetssäkrande åtgärder 2006 Utbet Sep – 06. Dnr 2006/046-88

7.

2006-10-05

AMVs inspektionsmeddelande. Resultat av inspektion Lärbro skola AIST 2006/40036 Dnr 2006/045-69

8.

2006-10-06

FMLS (Förbundet Funktionshindrade Med Läs- och Skrivsvårigheter) Uppmaning om att GK Beslutar om policy att efterfråga och beställa läromedel efter principen, ”En bok - en cd”.

9.

2006-10-06

AMV : Vi saknar svar på inspektionsmeddelandet. Christopher Polhemgymnasiet AIST 2006/16389. Svar senast 27 oktober 2006. Dnr 2006/045-69

10.

2006-10-06

Inbjudan till Gotlands Kommun att medverka i projektet Demokrati för unga från Sveriges fredsråd.

11.

2006-10-10

Inbjudan och information inför invigningen av Endre nya skola onsdag 11 oktober, från Freddy Sirland Planerings och försörjningschef. Dnr 2005/065-29

12.

2006-10-11

Från Skolverket till fldr, Brevsvar Ang Brev om skolsituationen vid Tingstäde skola, Gotlands kommun.

13.

2006-10-11

Från Skolverket till GK ”Godkänd uppföljning av statsbidrag till personalförstärkningar i skola och fritidshem”. Dnr 2004/057-02

14.

2006-10-16

Kf § 159/06 Medborgarförslag. ”Vårdnadsbidrag för vård av egna barn”. KS 2005/0515-88. Dnr 2005/013-69

15.

2006-10-17

Från Jan Boström rektor, till Skolverket, enkätsvar, ”Vuxenutbildning verksamhetsåret 2006”. Dnr 2005/113-65

16.

2006-10-18

MYSs Informationsblad ang ”Ändringar angående statsbidrag för vuxnas lärande 2007”. Dnr 2006/113-65

17.

2006-10-18

Från Peter Molin skoldirektör, Freddy Sirland planerings och försörjningschef, till GK LK Att Håkan Wibom: ”Svar på förvaltningsremiss avseende organisation av arbetet med skydd och säkerhet i Gotlands kommun”. Dnr 2006/160-60

18.

2006-10-19

HSOs Återrapportering av Vuxenutbildning för alla ”Redovisning av ekonomiskt stöd för arbete med vuxenutbildningsfrågor år 2006”. Dnr 2004/086-65

19.

2006-10-19

Revisionsskrivelse ”Granskning av självservicerutiner inom lönehanteringen” från GK revisorer Dnr 2004/044-02

20.

2006-10-19

Från Freddy Sirland planerings och försörjningschef, till SAK: ”Yttrande över förslag till ändring av detaljplan för Djupvik - Sandhamn m m i Eksta och Fröjel socknar, Gotlands kommun.” Dnr 2006/157-21

21.

2006-10-20

Från BUF Karin Nyström utvecklingschef, till Bo Dahllöf regiondirektör, ”Yttrande om att inrätta stipendium till studerande vid Högskolan på Gotland” Kf § 50 beslut 2006-04-24. Dnr 2006/146-68

22.

2006-10-20

Från Karin Nyström utvecklingschef; till BUN förslag till ”Yttrande om att inrätta stipendium till studerande vid Högskolan på Gotland” Dnr BUN 2006/146-68

23.

2006-10-24

Skolverkets information ang förändring vad gäller ”Insamling av uppgifter om planerade studievägar i gymnasieskolan för läsåret 2007/08”. Dnr 2006/014-60

24.

2006-10-26

Till AMV ”Svar på inspektionsmeddelanden avseende brister vid skolenheter i Gotlands kommun” från Freddy Sirland planerings- och försörjningschef. Dnr 2006/045-69

25.

2006-10-27

Från Annika Eriksson ekonom till SCB; Statistik om grundskola, förskoleklass, fritidshem och förskola i annan kommun/från annan kommun. Dnr 2006/014-60

26.

2006-10-30

Från Freddy Sirland planerings- och försörjningschef, till SAK: ”Yttrande över förslag till ändring av detaljplan för Eksta Bopparve 1:45 m fl, Gotlands kommun. Dnr 2006/155-21

27.

2006-10-30

Från Freddy Sirland planerings och försörjningschef förslag till: Yttrande över kompletterande uppgifter från Guteskolan AB (tidigare Braskolan AB) ansökan om godkännande av fristående grundskola i Visby Dnr 43-2006:1060. Dnr 2006/071-63

28.

2006-11-01

Skolverkets beslut ”Godkänd uppföljning av statsbidrag till personalförstärkningar i förskolan”. Dnr 2005:16. Dnr 2005/132-02

29.

2006-11-01

Ansökan om stöd till skoltävling i grundskolan 2007 från stiftelsen En rökfri Generation. Dnr 2006/174-69

30.

2006-11-03

Mailkorrespondens:Uppklarat elevärende Terra Nova-skolan. Dnr 2006/175-63

31.

2006-11-06

Inbjudan från Personec till ”Kundträff för kommuner” den 6-7 december 2006 Johannesbergs Slott Rimbo.

32.

2006-11-06

Tack för medverkan genom intervju i Projektet Särskild, särskiljd eller avskiljd-om situationen för elever med rörelsehinder i grundskolan.

Konferens 7-8 dec i Stockholm inställd.

33.

2006-11-08

Från Håkan Elmqvist konsult AB erbjudande om info angående ny rutin ”Val av skola – när vårdnadshavare bor utanför kommunen”.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Delegations- och anmälningsärendena läggs med godkännande till handlingarna