BUN § 67

Utskrivet från: http://www.gotland.se/27925

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2006-11-27
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2006-10-18

BUN § 67
Resursavdelningens rapport över läsåret 2005/06

Dnr 2006/011-60
Chefen för Resursavdelningen Mats Kvarnberg har redovisat resursavdelningens årliga rapport avseende läsåret 2005/06. Rapporten beskriver förekomsten av Tal/språksvårigheter, Läs/skrivsvårigheter, ADHD/DAMP/Asperger , Koncentrationssvårigheter, Matematiksvårigheter, Sociala/emotionella svårigheter, Syn, Hörsel, Rörelsehinder,Utvecklingsstörning eller Annat fysiskt funktionshinder.

Rapporten föredrogs av tillförordnade resurschefen Roland Engström. Fem lokala kurser i Specialpedagogik har anordnats inom BUF under åren 2001-2006. Rektor Åse Liljeroth-Carlsson lämnade en redovisning över kurserna, som när sista kursen genomförts kommer att ha haft ca 250 kursdeltagare sammanlagt.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Rapporterna läggs med godkännande till handlingarna