BUN § 68

Utskrivet från: http://www.gotland.se/27924

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2006-11-27
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2006-10-18

BUN § 68
Upphandling av samhällsbetalda persontransporter

Dnr : KS 2001/0102-53; TN 2005/2230 53; BUN
Bakgrund

Kfm behandlade i december 2001 den s k Samreseutredningen (Kf § 2001/166). Kommunfullmäktiges beslutade

1. Förvaltningen av färdtjänst, riksfärdtjänst och sjukresor (med undantag för resor i region- och rikssjukvård som åvilar hälso- och sjukvårdsnämnden) ska åvila tekniska nämnden fr.o.m. 1 januari 2002. Omdisponering av erforderliga medel mellan berörda nämnder och tekniska nämnden ska göras i budget för 2002.

---

Ärendet har vid olika tillfällen aktualiserats i både Tekniska nämnden och Barn- och utbildningsnämnden.

En styrgrupp har behandlat ärendet 2006-09-28. Gruppen föreslår BUN resp TN besluta:

1. Samordnad upphandling - Upphandling skall ske samtidigt för kollektivtrafiken, sjukresor, färdtjänst och samtliga skolskjutsar.

2. Delområden (”Paketering”) - Upphandlingen indelas i vissa delområden, till vilka anbud skall kunna inges var för sig eller i kombination med andra delområden.

3. Kvalitetskrav; miljö, komfort och trafiksäkerhet - Kraven på miljö och vissa trafiksäkerhetsåtgärder bör vara gemensamma för alla formerna av persontransporter. Beslut om dessa fattas parallellt i TN och BUN. När det gäller komfort, handikappanpassning m m är kraven olika för kollektivtrafiken och skolskjutsning. Beslut fattas separat i TN (A-C), och BUN (D). (Chefen för kansliavdelningen Per Westholm hade utarbetat ett diskussionsunderlag beträffande krav på miljö, komfort och trafiksäkerhet)

4. Trafikledning och samordning

Alt A . Trafikledningen upphandlas tillsammans med skjutsuppdragen och ingår i ansvarsområdet för resp entreprenör. (A-D)

Alt B . 1. A-C ovan (TN:s transporter): Trafikledningen upphandlas tillsammans med skjuts­uppdragen och ingår i ansvarsområdet för resp entreprenör. 2. D ovan (BUN:s transporter): Trafikplanering och samordning hanteras inom BUF.

5. Incitamentsystem - Upphandlingen bör innehålla system som skapar incitament för entreprenör att effektivisera skolskjutsningen.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Ärendet skall behandlas vid BUN-sammanträdet 2006-11-15