BUN § 70

Utskrivet från: http://www.gotland.se/27922

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2006-11-27
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2006-10-18

BUN § 70
Yttrande, förslag till interregional strategi för Gotlands kommun

Dnr 2006/126-00
Ledningskontoret hade utarbetat förslag till interregional strategi för Gotlands kommun.

Den interregionala strategin ska vara en gemensam plattform för kommunens arbete med de interregionala frågorna. Förslaget till strategi avgränsas till de uppgifter som ligger inom kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens verksamheter. I strategin ingår dock även förslag till övergripande rekommendationer från fullmäktige till nämnder och förvaltningar. Med interregionalt arbete avses samarbete med olika aktörer utanför Gotlands territoriella gränser. Det kan handla om samarbete både inom Sverige och utanför. Tyngdpunkten för denna strategi ligger dock på de utländska kontakterna. Med samarbete menas allt från ett första möte till kunskapsutbyte och gemensamma projekt. En viktig del utgörs av informationsspridning och påverkan av beslutsfattare med mottagare på såväl regional och nationell som internationell nivå.

Ett antal grundläggande planeringsförutsättningar har utgjort underlag för den framtagna strategin, t ex :

 • Vision Gotland 2010:s övergripande mål och strategier
 • Kommunfullmäktiges inriktningsmål
 • Gotlands kommuns omvärldsanalys 2002 – 2007
 • Omvärldsanalysen Gotland nuläge, omvärld och framtida profilområden
 • Tillväxtprogrammet 2004 – 2006

Enligt förslaget ska det interregionala arbetet ha som mål att bidra till :

 • att stärka Gotland som mötesplats.
 • ökad tillväxt och sysselsättning.
 • att skapa kontakter och förståelse över politiska och kulturella gränser.
 • att Gotlands intressen och förutsättningar förs fram i sammanhang där beslut kan påverkas till vår fördel
 • att utveckla de kommunala verksamheterna.
 • en förbättrad miljö i vårt närområde.
 • ett kontinuerligt kulturutbyte

I val av samarbetspartner ska enligt förslaget prioritet ges till:

 • Geografisk närhet och tillgänglighet till samarbetspartnern, främst partners inom Östersjöområdet och medlemmarna i CPMR. (Konferensen för Maritima Perifera Regioner i Europa)
 • Redan etablerade kontakter med vänorter, främst de kring Östersjön, samt partners i tidigare projekt, där hittills nedlagt arbete och etablerade kontakter kan tillvaratas.
 • Kontakter och samarbeten som inom ett visst verksamhetsområde kan ge stort utbyte vad gäller verksamhetsutveckling, kompetensutveckling och/eller ekonomiska fördelar.

I val av samarbetsprojekt ska prioritet ges till:

 • Projekt eller andra samarbeten som ger ett konkret utbyte för Gotlands kommuns olika verksamheter, eller ger affärsmöjligheter för det gotländska näringslivet.
 • Projekt eller andra samarbeten som konkret bidrar till en miljövänlig eller demokratisk utveckling i vårt närområde


Barn- och utbildningsnämndens beslut

 1. BUN antar skoldirektörens förslag till yttrande som BUNs svar på remissen.