BUN § 72

Utskrivet från: http://www.gotland.se/27920

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2006-11-27
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2006-10-18

BUN § 72
Jämställdhetsplan BUF, 2007

Dnr 2006/152-60
Planen innehåller bl a en uppföljning av 2005 års jämställdhetsplan. Uppföljningen redovisar ett antal övergripande mål och vilka aktiviteter som skett under 2005. I planen har förvaltningen lämnat ett antal kommentarer:

”I förhållande till 2001 (då en kartläggning angående oönskade deltider gjordes) har har antalet medarbetare som önskar utökad sysselsättningsgrad minskat från 118 personer till 67 år 2005.

Kulturskolan prövar en alternativ arbetstidsmodell under läsåret 05/06, som innebär en större möjlighet till individuell anpassning av arbetstiden. Efter mindre modifieringar kommer modellen att användas även under läsåret 06/07.

Inom förskolan har diskussioner med berörda fackliga organisationer genomförts för att hitta en modell för mer flexibel arbetstid, men inget avtal runt detta kunde träffas under 2005.”

---

”Inför 2005 års löneöversynsförhandlingar togs statistik fram med utgångspunkt från resultat från arbetsvärderingssystemet BAS. En analys av statistiken visade att det fanns osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män inom vissa åldersgrupper inom gruppen lärare 4-9. En extra satsning gjordes för att utjämna denna löneskillnad. Resultatet av löneöversynen 2005 innebär att den osakliga löneskillnaden inte längre kvarstår.”

---

”En utbildning i genuskunskap har genomförts inom ramen för en chefkonferens. Denna utbildning kompletteras med information om jämställdhetslagen, samt information om de riktlinjer som finns gällande sexuella trakasserier på arbetsplatsen”

---

”Tre chefer/rektorer rekryterades under året, en resurschef och två rektorer, samtliga män. Könsfördelningen inom förvaltningens chefskår är dock att betrakta som jämn.”

---

”Antal månadsanställda män inom förskola och fritidshem har minskat mellan juni 2004 och juni 2006 med 28, från 88 medarbetare till 60. Förvaltningen har erbjudit män med relevant utbildning anställning i den mån detta varit möjligt. Ett hinder har varit att dessa män är ”en bristvara” på arbetsmarknaden.

Det kan noteras i sammanhanget att ett antal män är anställda som elevassistenter inom skolan.”

---

” Genuspedagogen fortsätter sitt arbete med att implementera användandet av ett genusperspektiv i undervisningen, bl a tillämpat inom ämnet livskunskap, genom en särskild utbildning för lärare vid sex skolor på södra Gotland. Vid förskolan Linden och vid Terra Novaskolan i Visby, genomförs ett arbete tillsammans med genuspedagogen som syftar till att synliggöra genusperspektivet i vardagen och komma överens om en handlingsplan för eventuella behov av åtgärder. Genuspedagogen har genomfört de planerade uppdragen, med undantag för Terra Novaskolan, där uppdraget är påbörjat men ännu inte avslutat.”

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. BUN fastställer arbetsutskottets förslag till Jämställdhetsplan 2007.