BUN § 73

Utskrivet från: http://www.gotland.se/27919

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2006-11-27
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2006-10-18

BUN § 73
Förebyggande hälsoarbete inom förskola och fritidshem

Dnr 2006/153-60
Barn- och utbildningsnämnden hade vid sitt sammanträde 2005-02-15 § 22 gett förvaltningen i uppdrag att redovisa åtgärdsplan för förbättring av sjuktalen inom förskola och fritidshem.

Personalchefen har i ett förslag till åtgärdsplan bl a redovisat följande: Förvaltningens sjuktal har mellan år 2003 och 2004 minskat från 7,68 till 6,96 och ligger för 2005 i stort sett oförändrat. Sjuktalet är högst för personal inom området förskola och fritidshem.

Tabell 1 Sjuktal inom förskola, fritidshem och dagbarnvårdare

Yrkeskategori/år

2003

2004

2005

Barnskötare

7,03

7,74

8,89

Förskollärare

10,27

10,19

8,39

Fritidspedagoger

9,37

7,24

7,43

Dagbarnvårdare

8,13

7,10

7,73

Totalt Barn- och utbildningsförvaltningen

7,68

7,12

7,10

I arbetsmiljöplaner för förskolor och fritidshem lyfts ofta den psykosociala miljön fram som en risk, framförallt stress. Det stämmer också med spontana uttryck från personal och chefer - att man har en känsla att inte räcka till, och att man t.ex. önskar att barngrupperna skulle vara mindre.

Arbetsmiljöverket har i inspektionsmeddelande påtalat brister i den psykosociala arbetsmiljön bland annat på grund av bristande möjligheter för personal till återhämtning och reflektion.

Personalavdelningen föreslår vidare att förvaltningen genomför åtgärder i syfte att utveckla arbetsmiljön enligt en modell som Previa AB utarbetat. Metoden har tidigare prövats vid äldreomsorgen och omsorg om funktionshindrade i Gotlands kommun, samt vid förskolor, fritidshem samt dagbarnvårdare vid Gråbo och Terra Nova skolområde.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. 1. BUF skall under tiden 2007—2010 arbeta med att förbättra sjuktalen inom förskola och fritidshem enligt den metod som beskrivs och erbjuds av bl a Previa.

    2. BUN avsätter 377 tkr för projektet årligen under åren 2007--2009 samt 105 tkr för år 2010 för kartläggning och insatser enligt beskriven metodik.

    3. Insatserna skall utvärderas och redovisas för BUN.