BUN § 74

Utskrivet från: http://www.gotland.se/27918

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2006-11-27
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2006-10-18

BUN § 74
Ändring i delegationsordningen betr Inköpsorganisationen

Dnr 2005/113-05
Kommunfullmäktige antog i juni 2004 en ny ”Upphandlingspolicy”, samt riktlinjer för upphandling av varor och tjänster inom Gotlands kommun. Genom de nya riktlinjerna blir varje nämnd en egen upphandlande enhet. Inom kommunen finns även tillämpningsanvisningar för upphandling som anger hur arbetet skall organiseras, fördelas och genomförs.

Barn- och utbildningsnämndens beslöt 2006-04-05 bl a att fastställa organisation och ansvarsfördelning gällande BUF:s inköpsorganisation enligt framlagt förslag, samt att delegera till förvaltningschefen att fatta beslut i ärenden angående upphandling och direktupphandling i ärenden där värdet inte överstiger 5 mkr eller är av principiell natur, med rätt att vidaredelegera beslutsrätten inom BUF. (BUN § 2006/19)

Barn- och utbildningsnämndens beslut

 1. BUNs delegationsordning beträffande inköpsorganisationen ges följande lydelse:

  Beslut

  Delegat

  Beslut om upphandling

  (Nämndspecifik eller samordnad inom kommunen) av varor och tjänster enligt budget  Belopp överstigande 5 000 tkr (tröskelvärde enl LOU x 3)

  Delegeras ej

  Belopp understigande 5 000 tkr

  Planerings- och försörjningschef

  Beslut om direktupphandling av varor och tjänster

  Belopp understigande 200 tkr (5 prisbasbelopp)

  Verksamhets-/ekonomiskt ansvariga

  Upphandling av synnerliga skäl (akuta behov)

  Skoldirektör