BUN § 75

Utskrivet från: http://www.gotland.se/27917

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2006-11-27
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2006-10-18

BUN § 75
Ansökan om statsbidrag för stöd till vuxnas lärande

Dnr 2005/137-65
Rektor Jan Boström och gymnasiechef Alf Nilsson har utformat kommunens ansökan om statligt stöd för vuxenundervisning 2006.

Ansökan omfattar följande antal elevplatser:

 1. Grundläggande vuxenutbildning

Antal

Hur stor verksamhet (uttryckt i årsstudieplatser á 800 verksamhetspoäng) avser kommunen att finansiera med egna medel under år 2007?

41

Hur stor verksamhet (uttryckt i årsstudieplatser á 800 verksamhetspoäng) ansöker kommunen om statsbidrag för under år 2007?

50

Summa kommunalt och statligt finansierade platser under år 2007

91

B. Gymnasial vuxenutbildning, påbyggnadsutbildning och gymnasial vuxenutbildning för utvecklingsstörda

Antal statsbidragsplatser som kommunen maximalt kan tilldelas, dvs kommunens ram .

246

Lägsta antal platser som kommunen måste finansiera om kommunens ram skall utnyttjas.

201,3

Summa

447,3

Gysärvux

PU

Gy vux

Hur stor verksamhet (uttryckt i årsstudieplatser á 800 verksamhetspoäng) avser kommunen att finansiera med egna kommunala medel under år 2007?

15

201

Hur stor verksamhet (uttryckt i årsstudieplatser á 800 verksamhetspoäng) ansöker kommunen om statsbidrag för under år 2007?

5

241

Hur stor verksamhet (uttryckt i årsstudieplatser à 800 verksamhetspoäng) av den på rad 8 angivna är särskilt kostnadskrävande yrkesutbildningar . Gäller ej vård/omsorg och ITK.

722

Summa kommunalt och statligt finansierade platser, (Gysärvux+PU+Gyvux)

462

C. Extra utbildningsplatser pga hög andel kortutbildade

Hur stor verksamhet (uttryckt i årsstudieplatser á 800 verksamhetspoäng) avser kommunen att finansiera med egna medel under år 2007?

45

Hur stor verksamhet (uttryckt i årsstudieplatser á 800 verksamhetspoäng) ansöker kommunen om statsbidrag för under år 2007?

55

Summa kommunalt och statligt finansierade platser

100

D. Extra utbildningsplatser pga strukturella skäl

Hur stor verksamhet (uttryckt i årsstudieplatser á 800 verksamhetspoäng) avser kommunen att finansiera med egna medel under år 2007?

45

Hur stor verksamhet (uttryckt i årsstudieplatser á 800 verksamhetspoäng) ansöker kommunen om statsbidrag för under år 2007?

55

Summa kommunalt och statligt finansierade platser

100

I ansökan redovisas även nuläget beträffande följande utvecklingsområden:

 • Lärcentra
 • Läs- och skrivverkstad
 • Vägledningscentrum Portalen
 • Uppsökande verksamhet
 • Valideringsinstrumentet
 • Samarbete med Gotlands folkhögskola
 • Samarbete med särvux


Gy/vux-utskottets beslöt 2006-09-27 att inge ansökan om statsbidrag för vuxnas lärande enligt framlagt förslag, samt anhålla om BUNs godkännande av beslutet.

Gymnasiechef Alf Nilsson meddelade att den nytillträdda regeringen aviserat att det kommer att ske viktiga förändringar ifråga om statsbidragssystemet beträffande vuxenutbildningen.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

 1. 1. Gy/vux-utskottets beslut enligt § 7 godkänns

  2. Förvaltningen ges i uppdrag att informera kommunstyrelsen om de förestående förändringarna ifråga om statsbidragssystemet beträffande vuxenutbildningen.