BUN § 77

Utskrivet från: http://www.gotland.se/27915

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2006-11-27
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2006-10-18

BUN § 77
Portalen, framtida organisation

 Dnr 2005/069-65
Portalen är ett vägledningscentrum som erbjuder kostnadsfri, objektiv studie- och yrkesvägledning till framförallt korttidsutbildade i Gotlands kommun. Portalen är ett samarbete mellan Gotlands kommun och Länsstyrelsen (Af) och utgör en del av infrastrukturen för Vuxenutbildningen i kommunen (länet). Portalens verksamhet påbörjades 2002 genom att avtal upprättades med Gotlands kommun och Länsstyrelsen. Avtalet har sedan årligen förnyats fram t.o.m. 2006.

Verksamheten består av studie- och yrkesvägledning för grupper och enskilda individer. Portalen har haft sina lokaler i Af:s lokaler i Visby, men verksamheten har bedrivits på hela Gotland genom regelbundna besök utanför Visby. Portalen har en styrgrupp bestående av representanter från avtalsparterna.

Avtalet mellan Länsstyrelse och kommun reglerar bemanning, personalledning och verksamhetsprioriteringar. Portalen bemannas av två heltidstjänster där den ena finansieras av Länsstyrelsen (Af) och den andra av Gotlands kommun. För arbetsledning och personalansvar svarar Länsstyrelsen (Af).

Länsstyrelsen har meddelat uppsägning av avtalet till årsskiftet –06/-07. Det skäl som Länsstyrelsen anger är att Af huvudsakligen skall ägna sig åt sin kärnverksamhet.

Gymnasiechef Alf Nilsson anför i skrivelse 2006-09-19 bl a följande:

…” Uppsägningen av avtalet är särskilt olycklig just nu då en ny samlad organisation för utveckling, lärande och arbete diskuteras och där beslut tas hösten 2006. I en sådan organisation förväntas portalen och vuxenutbildningen ingå. I förarbetet till förslag om en ny samlad organisation har en av tyngdpunkterna legat på att..

· ..den verksamhet som bedrivs av Portalen borde förstärkas med flera funktioner nära kopplade till studie- och yrkesvägledning

· .. åstadkomma ett ännu närmare samarbetet med arbetsförmedlingen”…

Barn- och utbildningsnämndens beslut

    1. BUN medger att de medel som avsatts för ”Portalen” får användas till inrättande av en tillsvidareanställning vid den externa vuxenutbildningen för ovan angivna arbetsuppgifter
    2. Förvaltningen ges i uppdrag att
    • verka för att Portalens verksamhet trots nytt huvudmannaskap även fortsättningsvis bedrivs i Arbetsmarknadens hus och att Af står för lokalkostnaderna
    • i samband med överförandet verka för en förstärkning av Portalen och att det sker i ett nära samarbete med Länsstyrelsen (Af) under förutsättning att Kommunstyrelsen fattar beslut om att Portalen skall ingå den nya organisationen.