BUN § 43

Utskrivet från: http://www.gotland.se/27886

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2006-11-27
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2006-06-14

BUN § 43
Statsbidrag till personalförstärkningar i skola och fritidshem ( Wärnerssonmedel ) ht 2006 

Dnr 2004/057-02
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 14 december 2005 hur statsbidraget till personal­förstärkningar i skola och fritidshem skall fördelas för hösten 2006 (BUN § 06/127). I 2005 års bokslut har förvaltningen periodiserat 2 259 000 kr av statsbidraget för innevarande läsår till 2006. BUN behöver således fatta beslut om fördelning av resterande Wärnerssonmedel för hösten 2006.

Barn- och utbildningsnämndens beslöt 2006-04-05 att statsbidraget för höstterminen 2006 skall fördelas enligt följande (BUN §2006/14):

° 325 tkr avsätts för personalförstärkningar i Högbyskolan

° 110 tkr avsätts för fortsatt finansiering av medietjänst

° 300 tkr avsätts för PRIV-platser i gymnasieskolan

° 430 tkr avsätts för samundervisningsklasser i gymnasieskolan och gymnasie­särskolan

Resterande belopp, 1 094 tkr, reserveras för särskilda behov under året, med hänvisning till BUNs beslut i samband med Årsredovisning 2005, (BUN § 2006/13, punkt 4:3)

…”Förvaltningen ges i uppdrag att

° analysera orsakerna till den bristfälliga måluppfyllelsen vid vissa skolor, samt redovisa en åtgärdsplan för hur skolornas måluppfyllelse skall förbättras”

Barn- och utbildningsnämndens beslut

 1. Återstående medel av statsbidraget till personal­förstärkningar i skola och fritidshem för hösten 2006 fördelas enligt följande:

  a. Modersmålsundervisning

  200 tkr

  b. Insatser vid Eksta skola

  200 tkr

  c. Utökning med tre platser i Mattiskolan

  240 tkr

  d. Erforderliga medel för inspektionsverk­samhet samt till fördelning enligt skol­direktörens beslut

  454 tkr