BUN § 46

Utskrivet från: http://www.gotland.se/27883

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2006-11-27
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2006-06-14

BUN § 46
Uppföljning av förändringar i skolorganisationen (Havdhem/Hablingbo samt Träkumla/Stenkumla skolor)

KS dnr 2005/0078-29; BUN dnr 2005/034-63
Barn- och utbildningsnämnden beslöt med anledning av en fullmäktigemotion 2005-04-06 att ge BU F i uppdrag att under 2005 utvärdera omorganisationen av dels Hablingbo-Havdhems skolor, dels Träkumla skola – Lyckåkerskolan (BUN § 05/38).

Av den brukarenkät som utsänts under hösten 2005 och intervjuer framgår sammanfattningsvis:

- Alla berörda parter vittnar om att sammanslagningen har blivit positiv.

- Eleverna har fått flera kamrater, fler lärare, bättre utrustad skola med bibliotek, idrottshall, bra skolgård och bra lokaler.

- Personal behöver många arbetskamrater, möjlighet till karriärväxling, möjligheter till heltidsarbete, möjligheter som ökar när skolan blir större

- Föräldrar anser att en skola inte får vara för liten. Barn behöver många kamrater och flera vuxna och det har de fått nu.

- Rektor anser att det pedagogiska utvecklingsarbetet har stärkts i och med att arbetslagen blivit större och flera kompetenser tillkommit.

- Förvaltningen måste planera och budgetera inför skolsammanslagningar för att förebygga problem som annars uppstår. En checklista bör upprättas och en stödperson utses på förvaltningen för att stödja rektor i omställningsarbetet.

- Tydlighet och klara besked och beslut från beslutsfattarna efterfrågas såväl från personal som från föräldrar.

- Det är viktigt att lyssna mer på de föräldrar som har barn i skolan än på dem som bara värnar socknen.

- Beslutprocessen får inte bli för utdragen.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. 1. Rapporten godkänns

    2. Rapporten överlämnas till kommunstyrelsen.