BUN § 47

Utskrivet från: http://www.gotland.se/27882

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2006-11-27
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2006-06-14

BUN § 47
Vuxenutbildningens kursutbud vår 2007 

Gymnasiechef Alf Nilsson föreslår följande kursutbud för vuxenutbildningen våren 2007:

Kursutbud VT 2007 Komvux egenverksamhet Grundläggande vuxenutbildning

- Engelska; Svenska; Matematik; Hem- och konsumentkunskap; Samhällskunskap; Historia

SFI

- Kurserna A – D inom steg 1-3; Svenska som andra språk (SAS)

Gymnasial vuxenutbildning

Fysik B *); Kemi B *); Biologi B *); Naturkunskap A och B; Matematik A – E *); Historia A och B ***),****); Geografi A; Samhällskunskap A och B **) ***) ****); Psykologi A och B; Religion A och B ***); Filosofi A och B ***); Internationella relationer **); Svenska A – C ***); Litteratur och litteraturvetenskap; Litterär gestaltning; Engelska A och B; Tyska steg 1 (kväll); Franska steg 1 (kväll); Datorkunskap; Multimedia A; Webbdesign; Programhantering;

*) Kurserna ingår i det naturvetenskapliga basåret (NABAS). På grund av få sökande startar naturvetenskapliga A-kurser endast på hösten och B-kurser endast på våren. Naturkunskap A och B startar höst och vår.

**) Kurserna samläses.

***) Kurserna ges även som närdistanskurser.

****) Historia A ges som distanskurser via digitala TV-nätet över Gotland.

Externa vuxenutbildningen Utbildningar med start HT- 06 som avslutas VT- 07 resp. HT- 07

· Omvårdnadsutbildning, 60 v. – slut dec. 2007 Elfrida Andrégymnasiet

· Turism, service och konferens, 36 v. – slut maj 2007 Hansa Utbildning

· Design och formgivning, halvtidsstudier - slut juni 2007 Gotlands Konstskola

· Grundkurs Jordbruk, 30 v. slut april 2007 Lövsta

Planerade utbildningar med start VT 2007

· Ekonomipaket/ marknadsföring / småföretagande / företagsekonomi / Lernia

Kommentar: Vi bedömer att efterfrågan på denna utbildning är stor. Den kan också anpassas efter regionala behov. Utbildningen bedöms vara kompetensgivande för vissa av de nya aviserade utlokaliserade statliga arbetstillfällena. Branschråd har bildats där följande parter ingår: Externa vux, Lernia, Faktab Svenska spel, Kronofogdemyndigheten , ICA och Gotlandsresor.

· Datautbildning, grund, 20 v Lövsta

Kommentar : Vi bedömer att det fortfarande finns ett behov av datagrundutbildningar särskilt på landsbygden.

· Kompletterande vårdutbildning, 19 v Anordnas av den som utses i upphandlingen

Kommentar : Riktar sig första hand till de som genomgått omsorgsutbildningen på 41 veckor som därmed får omvårdnadsprogrammets hela kompetens.

· Trädgårdsutbildning 22 veckor

Kommentar : Vi bedömer att behovet av trädgårdsutbildningar fortfarande är stort.

· Entreprenörsutbildning för landsbygd

Kommentar: Diskussioner med Lövsta förs för närvarande om en utbildning som särskilt riktar sig mot entreprenörskap på landsbygden.

· Biodling 50 p. Lövsta

Komentar: Söktrycket på Biodlingskursen var mycket stort varför vi bedömer att kursen kan köras ytterligare ett år. Lövsta gör också en infrastrukturell satsning på biodling som näring.

· Orienteringskurser för funktionshindrade av olika slag. FU / ABF

Vi kommer även 2007 att fortsätta på den inslagna att erbjuda orienteringskurser för dessa målgrupper.

· Övriga orienteringskurser

Kommentar : Behov av orienteringskurser uppstår ofta vid vår uppsökande verksamhet på arbetsplatser. Orienteringskurserna är viktiga som en stimulator för att gå vidare i studier.

- Distanskurser – ett stort utbud av gymnasiala kurser NTI/ Miroi/ Antonia / Liber

Kommentar: Distanskurserna utgör ett bra komplement till kursutbudet på Gotland.

Utbildningar Folkhögskolan

Externa Komvux har utarbetat en överenskommelse med Gotlands folkhögskola om inköp av utbildningsplatser. Platser kommer att vid behov att upphandlas framförallt på allmän linje med inriktning för de som normalt inte klarar allmänna ämnen i den studietakt som är på KomVux.

Folkhögskolan är också samarbetspartner för estetiska och hantverksutbildningar.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. BUN fastställer kursutbud enligt framlagt förslag