BUN § 50

Utskrivet från: http://www.gotland.se/27879

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2006-11-27
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2006-06-14

BUN § 50
Attraktiv Skola, slutredovisning

Utvecklingschefen/projektledaren Karin Nyström lämnade sin slutrapport över projektet Attraktiv Skola tillsammans med VFU-samordnare Annika Magnusson, utbildningsansvarige vid lärarutbildningen, Högskolan på Gotland Caroline Nygren samt förskollärare Pia Andersson., Kabyssen

---

I januari 2001 beslutade Barn-och utbildningsnämnden att Gotlands kommun skall ansöka om att få delta i projektet och i mars 2001 fick Gotland besked om att vi blivit antagna som en av 34 kommuner att delta i det nationella projektet, var syfte var att göra läraryrket mer attraktivt och stärka kvalitén i skolan.

BUN godkände i dec 2001 en projektplan för år 2001-2005, som bl a innehöll följande:

Syftet med Gotlands deltagande i projektet är att;

· Fler studenter skall prioritera lärarutbildningen framför andra utbildningar.

 • Nyutexaminerade och erfarna lärare skall söka sig till Gotland på grund av skolornas goda arbetsmiljöer och måluppfyllelse, samt möjligheter

till utveckling i yrket.

 • Vi skall behålla goda lärarkrafter.
 • Personal, barn och ungdomar skall känna glädje, arbetslust och trivsel i skolan.
 • Föräldrar skall vara nöjda med verksamheten i skolan
 • Skolan, näringslivet och högskolan skall samarbeta

för att bli en motor i tillväxtarbetet och locka nya invånare att bosätta sig, studera och arbeta på Gotland.

De viktigaste insatserna inom projektets ram har skett inom målområdena;

- att skapa arbetsorganisationer som stödjer utvecklings- och kvalitetsarbetet

- att finna nya utvecklings- karriärmöjligheter för lärare

- att främja skolutveckling genom samarbete med högskola och näringsliv

- att visa vägar att sprida erfarenheter mellan skolor och att sprida den kunskap och erfarenhet som projektet genererar

Styrgruppen, som bestått av representanter för de båda lärarfacken, skolledarna lärarutbildningen och förvaltningen, bedömer att man på Gotland i stor utsträckning uppnått målen inom varje delprojekt.

Resultaten av mätningarna av läraryrkets attraktivitet visar, att fler lärare 2005 tycker att de har ett attraktivt yrke jämfört med år 2001. En markant skillnad i svaren från de olika mätningarna 2001 och 2003 är att 30 % lyfter fram att det positiva med yrket är att det är utvecklande, jämfört med 19 % i första undersökningen.

Projektet har avslutats med en nationell konferens i Stockholm 2006-06-12--13.

De insatser som varit framgångsrika kommer att fortsätta läsåret 2006/2007.

 • Fortsatt utveckling av arbetsorganisationen
 • Centrala och lokala utvecklingsuppdrag för lärare i förskola och skola
 • Aktionsforskning för lärare i förskola och skola
 • Samarbete med lärarutbildningen och med högskolan.
 • Utveckla samarbetet mellan skola-arbetsliv
 • Fortsatta Idémässor som bidrar till erfarenhetsspridning mellan skolor

Slutrapporten med bilagor finns att hämta på följande Internetadress: www.skola.se

Barn- och utbildningsnämndens beslut

 1. 1. Rapporten godkänns

  2. Förvaltningen ges i uppdrag att under hösten 2006 för BUN redovisa förslag till fortsatt hantering av projektet och dess erfarenheter