BUN § 51

Utskrivet från: http://www.gotland.se/27878

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2006-11-27
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2006-06-14

BUN § 51
Utredningen En samlad organisation för vuxnas utveckling, lärande och arbete

Rubr utredning har översänts till BUN för yttrande, och distribuerats till BUN-ledamöterna i kallelsen till dagens sammanträde. Yttrande i ärendet skall vara kommunstyrelsen tillhanda senast 2006-09-22. Ärendet kommer att behandlas i BUN vid arbetsutskottets sammanträde 2006-08-30 samt BUN 2006‑09‑13.

Bakgrund

Översynen av kommunens hantering av arbetsmarknadsfrågor har under senare år aktualiserats av flera angelägna skäl:

· Stora grupper står idag utanför arbetsmarknaden, mer än 7000 enligt en aktuell rapport från länsstyrelsen. Detta innebär stora personliga obehag och problem för dem som berörs. Samtidigt är det mycket kostsamt för samhället och inte minst för kommunen.

· Försäkringskassans striktare bedömning utifrån begreppet ”arbetsförmåga” resp. arbetsförmedlingens bedömning av om ”arbetsförmågan motsvarar arbetslivets krav” ställer också krav på kommunen att precisera sin roll och utveckla sina insatser och metoder.

· En framtida minskad tillgång på arbetskraft utgör ett stort problem framöver för bemanningen av kommunens olika verksamheter och vidare antas det utgöra ett stort problem för tillväxten såväl inom region Gotland som för övriga Sverige och Europa. Fram till 2015 går nära 50 procent av de som idag är yrkesverksamma på Gotland i pension samtidigt som andelen i förvärvsarbetande åldrar minskar kraftigt.

I en rapport från ledningskontoret ”arbetsmarknads politiska åtgärder” 2004‑02‑01 redovisades ett antal förbättringsområden:

· Stora viktiga politikområden som regional utveckling och vuxenutbildning är inte engagerade i den kommunala arbetsmarknadspolitiska processen.

· Även samverkan mellan myndigheter och olika berörda grupperingar har brister.

· Den kommunala hanteringen av praktikplatser saknar samordning

· Sammantaget finns en potential till förbättring utifrån effektivitetssynpunkt, där främst de kommunala resurserna utnyttjas bättre.

Kommunstyrelsen beslutade 2005-02-24 att utifrån rapporten gå vidare med de olika förbättringsområdena i en särskild projektorganisation m ed uppdrag att:

· Utforma mål för verksamheten

· Skapa förutsättningar för samverkan mellan olika kommunala verksamheter och andra berörda i syfte att effektivt utnyttja resurserna

· Om så är erforderligt – föreslå ändringar i organisationen.

Gymnasiechef Alf Nilsson gav en rapport över innehållet i utredningen:

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Rapporten godkänns