BUN § 52

Utskrivet från: http://www.gotland.se/27877

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2006-11-27
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2006-06-14

BUN § 52
Delegations- och anmälningsärenden

Delegationsärenden

Tjänstetillsättningar samt beslut enligt delegationsordningen enligt förteckningar.

Anmälningsärenden

1.

Inbjudan till kommunalekonomisk konferens Kommek, 23-24 aug, Malmö

2.

06-04-26

AMV:s avslutande av ärende, Klinteskolan. Dnr 2005/051-69

3.

06-05-02

AMV:s Resultat av inspektion, CPG Dnr 2006/045-69

4.

06-05-02

AMV:s avslutande av ärende, Romaskolan, Dnr 2005/051-69

5.

06-05-02

AMV:s avslutande av ärende, Solbergaskolan, Dnr 2005/051-69

6.

06-05-02

AMV:s avslutande av ärende, Fårösundsskolan, Dnr 2005/051-69

7.

06-05-02

AMV:s avslutande av ärende, Södervärnsskolan, Dnr 2005/051-69

8.

06-05-02

AMV:s avslutande av ärende, Lännaskolan, Dnr 2005/051-69

9.

06-05-02

AMV:s avslutande av ärende, Väskinde skola, Dnr 2005/051-69

10.

06-05-02

AMV:s avslutande av ärende, Högbyskolan, Dnr 2005/051-69

11.

06-05-08

Danskonsulent Gia Schagers handlingsprogram för Gotlands Dans

12.

06-05-08

Freddy Sirlands yttr ang detaljplan för del av Östergarn Rodarve 2:1. Dnr 2006/059-21

13.

06-05-08

AMV:s Resultat av inspektion, Förskolan Klubbsvampen.Dnr 2006/045-69

14.

06-05-08

AMV:s Resultat av inspektion, Förskolan Glasmästaren. Dnr 2006/045-69

15.

06-05-08

SKL:s cirkulär 2006:19 ang Feriearbeten sommaren 2006

16.

06-05-10

Brev till Peter Molin, Brittis Benzler m fl ang Malmaskolan. Dnr 2006/076-63

17.

06-05-11

AMV:s Resultat av inspektion, Förskolan/Frh Myran. Dnr 2006/045-69

18.

06-05-11

Rapport från Momenta ang sponsrade cykelhjälmar.

19.

06-05-11

AMV:s Avisering av inspektion, Förskolan Persgränd. Dnr 2006/045-69

20.

06-05-12

AMV:s Resultat av inspektion, Förskolan Gläntan. Dnr 2006/045-69

21.

06-05-15

AMV:s Avisering av inspektion, Förskolan Holken. Dnr 2006/045-69

22.

06-05-15

AMV:s Bekräftelse av inspektion, Förskolan Visborgsstaden. dnr 2006/045-69

23.

06-05-15- -17 och 19

KS Au § 151 Strategisk plan och budget 2007 – 2009. dnr 2006/044-04

24.

06-05-16

TN § 109: Information – bråk på bussarna. Dnr 2006/072-62

25.

06-05-17

Utkast till manus från T. Nordahl: ”Den gotländska skolan 1945-1990”. Dnr 2006/082-60.

26.

06-05-17

SCB:s insamling av skolors profiler inför ht 2006. Dnr BUN 2006/083-60

27.

06-05-17

Från Kammarrätten i Stockholm till Gotlands kommun Protokoll i mål nr 1181-6 Överklagat avgörande Länsrätten i Gotlands län beslut den 8 februari 2006 i mål nr 34-06. Saken Laglighetsprövning enligt 10 kap. kommunallagen (1991:900), m.m.;fråga om prövningstillstånd. Dnr 2005/165-02

28.

06-05-18

Skrivelse från föräldrar till elever i F-klass, Ettan och Tvåan i Sanda skola till rektor Ann-Britt Lindgren, skoldirektör Peter Molin, Brittis Benzler ordf BUN ang verksamheten i Sanda skola. Dnr 2006/096-61

29.

06-05-19

SKL:s avisering om 2007 års Skolriksdag 27-28 mars 2007.

30.

06-05-22

Brev till BUNs politiker ang Eksta skola. Dnr 2006/084-61

31.

06-05-22

Lärarnas Riksförbunds debattbok ”Våra drömmars skola”

32.

06-05-22

Skoldirektör Peter Molins intresseanmälan till MyS att delta i processledarutbildning. Dnr 2006/086-02

33.

06-05-23

Vägverkets Nyhetsbrev nr 1 ang Försök med 30 km/tim vid hållplats”

34.

06-05-23

Brev ang Vänge skola. Dnr 2006/087-02

35.

06-05-23

Inbjudan från Stockholms stad till seminariet Skolan i förorten – har den en roll i framtiden? Tensta 17-27 aug –06

36.

06-05-24

Kfm § 44 ; Bokslut 2005: Årsredovisning. Dnr 2006/018-04

37.

06-05-24

Kfm § 49 ;Motion. Kommunal folkomröstn om valfrihet i barnomsorgen. Dnr 2006/148-11

38.

06-05-24

Kfm § 52. Medborgarförslag: Slopa ”Bussiga kortet” i Visby. Dnr 2006/013-69

39.

06-05-29

Från Ingemar Andersson rektor Tjelvarskolan till Stadsarkitektkontoret: Hemställan om att få ett av kommunen ägt område förtecknat som skolskogsområde. (Bingeby 1:1) Dnr 2006/088-21

40.

06-05-31

Från Arbetsdomstolen till Gotlands kommun. Dom nr 66/06, mål nr A 145/05, 2006-05-31 Fackförbundet SKTF./. Gotlands kommun angående ogiltigförklaring av avskedanden m.m. Dnr KS 2006/0304-10. Dnr BUN 2005/122-60

41.

06-06-01

Information till föräldrar till blivande Safirenbarn (år 2) på Skattkistans Fritidshem hösten 2006, Västerhejde skola från Juss Ingermaa, Lena Jacobsson Fritidshemsavdelningen Safiren, Västerhejde skola: Minskat utrymme på Safiren med 48 kvadratmeter. Dnr 2006/091-61

42.

06-06-02

SKL Cirkulär 2006:30: Om mutor och jäv – en vägledning för offentligt anställda

43.

06-06-07

Skolverkets yttrande ang Ansökan om riksrekrytering för Sjöfartsprogrammet vid Christopher Polhemgymnasiet i Gotlands kommun. Skolverket tillstyrker ansökan. Dnr 41-2006:1629. Dnr 2006/077-64

44.

06-06-09

Mail från Sanna Tukiainen till BUF ang behov av barnomsorg kvällar och helger.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Delegations- och anmälningsärendena läggs med godkännande till handlingarna