BUN § 39

Utskrivet från: http://www.gotland.se/27874

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2006-11-27
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2006-05-31

BUN § 39
BUN-tema : Slutrapport GEBP – Glocal Education Business Partnership 

Glocal Education Business Partnership har varit ett EU finansierat transnationellt nätverksprojekt inom Leonardoprogrammet. Projektet fokuserade på skola-arbetsliv- närsamhälle samt yrkesutbildning och riktade sig mot Gymnasieskola och Högskola.

Gotland har i mars 2006 tillsammans med de 19 andra regioner/organisationer i Europa slutrapporterat detta treåriga projekt. Slutkonferens hölls i Stockholm i januari 2006 och nu har alla resultat och slutsatser sammanställts och presenterats för Internationella Programkontoret i Stockholm. Nu börjar implementering på Gotland.

GEBP-projektet stödjer samverkan mellan utbildning, företag och samhälle för ömsesidig nytta och utveckling. Syftet har varit att främja och utveckla nära och innovativa samverkansformer mellan utbildning och näringsliv och att utveckla den inre och yttre företagsamheten. Målet har varit att sprida kunskap och forskning om ”Arbetsrelaterat lärande" för att anpassa och förändra framtidens yrkesutbildning så att ungdomar får nödvändiga kunskaper och färdigheter för såväl anställning som företagande på den framtida arbetsmarknaden.

GE BP har arbetat med olika paket (temaområden) som belyst hur man kan involvera elever, lärare och företag i den framtida lärprocessen på gymnasieskolan. Här inkluderades också Lärarutbildningen där olika modeller för samverkan mellan skola och näringsliv samt samhälle studerades och utvecklades för att förbereda framtidens lärare-

Vägledning och information både för lärare och elever i deras utbildningssituation har varit en annan punkt för utveckling inom nätverket. Att förebygga utslagning och felval samt att minimera antal missnöjda samhällsmedborgare och därmed uppmuntra ett livslångt lärande är ytterligare ett område som ett arbetspaket fokuserat på. Ett annat område som studerades och utvecklades var hur man kan samverka i olika partnerskap mellan skola, arbetsliv och samhälle.

Ett forsknings- och utvärderingspaket har följt dessa tre temaoråden och sammanställt och säkerställt resultat och slutsatser samt kopplat resultaten till annan forskning på området. En kommunikations- och spridningsstrategi via hemsida och databas har sörjt för att resultaten och information spridits inom deltagande regioner och vidare ut i Europa.

Projektledare Jörgen Jonsson och projektassistent Magnus Gutersson redovisade projektet.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. 1. Skoldirektören gavs i uppdrag att under hösten 2006 redovisa förslag till strategi för projektets framtida implementering i skolverksamheten.

    2. Slutrapporten lades med godkännande till handlingarna