§ 7 Ändring av kommunstyrelsens reglemente avseende kommunalråd

Utskrivet från: http://www.gotland.se/27585
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2006-11-01

KF § 7
Ändring av kommunstyrelsens reglemente avseende kommunalråd

- Eva Nypelius 2006-10-23
- Ledningskontoret 2006-10-23
- Kommunstyrelsen 2006-10-30, § 342
Eva Nypelius (c) har till kommunstyrelsen föreslagit att dess reglemente ska ändras. Anledningen har varit att den nya politiska majoriteten önskat minska antalet kommunalråd till motsvarande tre heltidskommunalråd och möjlig­göra för en tjänstgöringsgrad ner till 50 %. De önskar ha kvar ett kommunalråd i opposition.

Ledningskontoret har för att möjliggöra detta upprättat förslag till ändring av reglementet. Kontoret har i sitt förslag till ändring i reglementet fastställt mandat­perioden. Man har tydliggjort att kommunstyrelsen får besluta om kommunal­rådens ansvarsområden samt att dessa får närvara och delta i andra nämnders överläggningar men inte i dess beslut.

Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget.

Anförande:

Anförande hölls av Björn Jansson (s).

Kommunfullmäktiges beslut

 • 18 § kommunstyrelsens reglemente skall ha följande lydelse:

  Sedan val av kommunstyrelsen skett skall kommunfullmäktige bland styrelsens ledamöter utse det antal kommunalråd kommunfullmäktige beslutar om, varav ett kommunalråd i opposition. Kommunstyrelsens ordförande skall tillika vara kommunalråd med en tjänstgöringsgrad på 100 % vilket helt skall ägnas åt uppdrag för kommunen.

  Övriga kommunalrådsuppdrag kan delas på flera personer, dock med en tjänstgöringsgrad på minst 50 %. Kommunalråd skall ägna så stor del av sin arbetstid åt uppdrag i kommunen som den tjänstgöringsgrad kommunalråds­uppdraget omfattar.

  Kommunalråd väljs för samma mandattid som kommunstyrelsen.

  Kommunstyrelsen får besluta om kommunalrådens ansvarsområden.

  Kommunalråd får närvara och delta i överläggningarna men inte i besluten vid andra nämnders sammanträden.