Kontakt

Teknikförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: registrator-tn@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Oljeavskiljare

Behov att oljeavskiljare

Olja och andra petroleumprodukter som släpps ut i det kommunala avloppsledningsnätet kan leda till en rad problem. Risken är att oljan stör funktioner i reningsverken eller kommer ut i miljön och förorenar sjöar, vattendrag och grundvatten. Föroreningarna medför också en explosions- och förgiftningsrisk om de når ut till ledningssystemet.

Vem ska ha oljeavskiljare?

Verksamheter där det finns risk för att utsläpp sker till spill- eller dagvattennätet skall installera oljeavskiljare. Exempel på verksamheter som kräver oljeavskiljning:

  • Fordonstvätt och spolplattor, verkstad, lager, garage (>50 m2), parkeringsdäck, måleriverkstad, sprutlackeringsverkstad, industrier, bensinstation

Att tänka på vid installation

  • Anmälan ska lämnas in till byggnadsnämnden. Till den ska installationsritning och kontrollplan bifogas.
  • Oljeavskiljaren ska vara typgodkänd och funktionstestad.
  • När installationen är klar ska du anmäla det till teknikförvaltningen.

Dimensionering

Minst två timmars genomloppstid är nödvändigt för att oljan ska hinna separeras från det förorenade vattnet i en traditionell oljeavskiljare. Vald avskiljare ska vara typgodkänd och funktionstestad. Gällande standard är SS-EN 858 del 1 och 2.  Webbplatser som tillhandahåller listor med godkända avskiljare kan hittas på länkmenyn till höger.

Tömning och kontroll

Avskiljaren ska tömmas och rengöras regelbundet. Hur ofta beror på verksamheten, men avskiljaren ska bör tömmas minst en gång årligen. Det är fastighetsägarens ansvar att se till att tömning och kontroll utförs.