Kontakt

Teknikförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: registrator-tn@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Aktuella VA-utbyggnader

Årligen pågår en allmän översyn av tidplanerna för alla utbyggnader av VA, både ledningar och anläggningar.

De flesta planerade utbyggnaderna kommer att skjutas fram ett eller flera år. Detta beroende i huvudsak på tillgängliga resurser.

Sidan uppdateras löpande.

Överföringsledningar

Projekt Status
Martebo-Licknatte Överföringsledning för spillvatten. Kommande
Sanda Stenhuse – Tofta Förstärkning av vattenledningar. Projektering pågår. Kommande
Alva-Stånga Förstärkning av vattenledningar. Kommande
Stånga-Ljugarn Förstärkning av vattenledningar. Projektering av tryckstegring i Alskog pågår. Pågående

Renovering/förnyelseprojekt av ledningsnätet

Projekt Status
Ljugarn Burgvägen-Storvägen Omläggning av VA-ledningar. Utförs i egen regi i två etapper under maj-juni och augusti. Pågående
Havdhem Stora vägen Omläggning av VA-ledningar. Pågående
Katthammarsvik Lassar Kviar, Jacob Häggs väg Omläggning av VA-ledningar. Pågående
Visby Polhemsområdet Renovering av vatten- och spillvattenledningar. Utförs i egen regi. Kommande
Slite Skolgatan Renovering av spillvattenledning. Utförs i egen regi. Kommande
Visby Brunnsgatan Renovering av spillvattenledning. Utförs i egen regi. Kommande
Alva Stora Kruse Renovering av vatten- och spillvattenledningar. Utförs i egen regi. Kommande
Havdhem Stora Almungs Renovering av spillvattenledning. Utförs i egen regi. Kommande

VA-utbyggnad enligt VA-planen

Projekt Status
Stånga Strömma Utbyggnad av spillvatten- och renovering av vattenledningar. Utförs i egen regi, byggstart v. 16 Pågående
Fårösund, Bunge Stucks (VUP2) Utbyggnad av vatten och spillvatten, eventuellt även dagvatten. Verksamhetsområde beslutat av Regionfullmäktige 2020-11-16. Byggstart preliminärt under 2022. Projektering pågår. Kommande
Väskinde Butter (VUP3) Förstudie av verksamhetsområdets omfattning påbörjas under hösten 2021. Kommande