Kontakt

Teknikförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: registrator-tn@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Aktuella VA-utbyggnader

Årligen pågår en allmän översyn av tidplanerna för alla utbyggnader av VA, både ledningar och anläggningar.

De flesta planerade utbyggnaderna kommer att skjutas fram ett eller flera år. Detta beroende i huvudsak på tillgängliga resurser.

Sidan uppdateras löpande.

Överföringsledningar

Projekt Status
Martebo-Licknatte Överföringsledning för spillvatten. Kommande
Sanda Stenhuse – Tofta Förstärkning av vattenledningar. Förstudie pågår. Kommande
Alva-Stånga Förstärkning av vattenledningar. Förstudie pågår. Kommande
Garda-Ljugarn Förstärkning av vattenledningar. Förstudie pågår. Kommande

Renovering/förnyelseprojekt av ledningsnätet

Projekt Status
Visby Norderväg Omläggning av vatten- spill-, och dagvattenledningar. Utförs i egen regi under april-maj. Pågående
Gothem Magnuse Renovering och utbyggnad av vattenledning. Utförs i egen regi under april-maj. Pågående
Visby Hangarvägen Renovering av vatten- och spillvattenledningar. Utförs i egen regi. Pågående
Hemse-Alvadammarna Renovering och nyanläggning av vatten- och spillvattenledningar. Utförs i egen regi under april-maj. Pågående
Hemse Ronevägen Renovering av vatten- och spillvattenledningar. Utförs i egen regi under april, v. 15-16. Kommande
Visby Polhemsområdet Renovering av vatten- och spillvattenledningar. Utförs i egen regi. Kommande

VA-utbyggnad enligt VA-planen

Projekt Status
Stånga Strömma Utbyggnad av spillvatten- och renovering av vattenledningar. Utförs i egen regi, byggstart v. 16 Kommande
Fårösund, Bunge Stucks (VUP2) Utbyggnad av vatten och spillvatten, eventuellt även dagvatten. Verksamhetsområde beslutat av Regionfullmäktige 2020-11-16. Byggstart preliminärt under 2022. Kommande
Väskinde Butter (VUP3) Förstudie av verksamhetsområdets omfattning påbörjas under 2020. Kommande