Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Egenkontroll

Egenkontroll kan beskrivas som verksamhetens eget system för att förebygga eller åtgärda eventuell negativ påverkan på miljön. Egenkontroll är också ett sätt att se till att verksamheten följer de lagkrav som finns.

Vem omfattas av krav på egenkontroll? 

Alla som driver en verksamhet eller gör något som påverkar miljön ska planera och kontrollera sin verksamhet för att motverka eller förebygga olägenheter för människors hälsa eller miljön. I ansvaret ingår en skyldighet att skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens art och omfattning för att skydda omgivningen. Detta är ett generellt krav, som gäller alla verksamheter.

För verksamheter som är  tillstånds- eller anmälningspliktiga enlig miljöbalken gäller mer preciserade krav på egenkontrollen. Dessa verksamheter omfattas då av förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll (FVE).