Kontakt

Teknikförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: registrator-tn@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fettavskiljare

Behov av fettavskiljare

Fett som släpps ut i avloppet skapar stora problem. Fettet stelnar och fastnar på väggarna i avloppsledningarna, vilket kan leda till igensättning. I olyckliga fall kan sådan igensättning leda till källaröversvämning eller bräddning. Höga halter av fett i avloppsvattnet har dessutom en negativ inverkan på reningen vid avloppsreningsverket. Kommunen är bara skyldig att ta hand om spillvatten av normal hushålls-karaktär. Vid föroreningsrisker ska avskiljare installeras.

Tänk på att frityrolja skall återvinnas och inte hällas i avloppet, även om det är försett med fettavskiljare.

Vem ska ha fettavskiljare?

Verksamheter som bidrar med stora mängder fett måste installera en fettavskiljare. Exempel på sådana verksamheter:

  • Livsmedelsindustrier t.ex. charkuteriindustri, bageri, rökeri, slakteri.
  • Storhushåll t.ex. restauranger, kafé, friteringsanläggning, gatukök, pizzeria, konditori, personalmatsal, salladsbar, storkök, cateringkök. mottagningskök.
  • Livsmedelsbutiker med manuella charkavdelningar, grillavdelningar.

Att tänka på vid installation

  • Anmälan om bygglovsbefriad åtgärd gällande VA ska lämnas in till miljö- och byggnämnden. Till den ska installationsritning, situationsplan, teknisk beskrivning/produktblad och kontrollplan bifogas.
  • Fettavskiljaren ska vara typgodkänd och funktionstestad.
  • När installationen är klar ska du anmäla det till teknikförvaltningen.

Utformning och dimensionering

Utformning och dimensionering av fettavskiljare ska ske i enlighet med svensk standard SS-EN 1825-2. Dimensioneringsberäkningar utförs av tillverkare av fettavskiljarna i enlighet med standarden.

För restauranger och andra serveringslokaler finns tabell framtagen för att underlätta vid dimensioneringen som går att använda av tillverkaren. Avskiljaren dimensioneras där utifrån antalet matportioner per dag. Matportionerna beräknas genom att multiplicera antalet sittplatser i lokalen med 3 (antalet sittningar), varefter dimensionerande max flöde erhålls från tabellen nedan.

Matportioner per dag  Normstorlek för avskiljare (l/s)
0-200 2
201-400 4
401-700 7
701-1000 10
1001- special

Tömning och kontroll

Avskiljaren ska tömmas och rengöras regelbundet. Hur ofta beror på verksamheten, men avskiljaren ska alltid tömmas minst en gång årligen. Det är fastighetsägarens ansvar att se till att tömning och kontroll utförs.