Kontakt

Helena Andersson
Ekostrateg
Telefon: 0498-26 92 12
E-post: helena.andersson@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Miljömålsarbete

Det svenska nationella miljömålssystemet har utvecklats successivt sedan det antogs i riksdagen år 1999. Nu består det av ett vägledande och övergripande generationsmål, sexton miljökvalitetsmål och dessas preciseringar som tillsammans beskriver det önskvärda tillståndet i miljön som miljöarbetet ska leda till. 

Preciseringarna är förtydliganden som används i uppföljningen av miljökvalitetsmålen. Mer information om de nationella miljömålen hittas via länkarna nedan.

Miljökvalitetsmålen sträcker sig bara till 2020, men arbetet är ändå i en fas när nya etappmål beslutas. Etappmålen är steg på vägen för att nå generationsmålet och ett eller flera miljökvalitetsmål. De visar vad Sverige kan göra och tydliggör var insatser bör sättas in. Hittills har ett trettiotal ettappmål antagits (maj 2019). Etappmålen berör i olika grad Region Gotlands verksamhets- och ansvarsområden, etappmålen kan också vara kopplade till införlivandet av olika EU-direktiv inom till exempel miljö- kemikalie- eller energiområdet i svenska policyers eller regleringar.

För närvarande bereder miljödepartementet förslag på etappmål för:

  • ökad återanvändning och återvinning av flera avfallsslag,
  • minskat matavfall,
  • textil och textilavfall (förslag enligt avfallsutredningen 2012),
  • efterbehandling av förorenade områden samt
  • minskad exponering för kadmium via livsmedel.

Tidigare hade varje länsstyrelse i uppdrag att skapa kvantitativa regionala mål och delmål med utgångspunkt från de nationella målen, dessa mål har nu i huvudsak ersatts av de mer beskrivande etappmålen. 

Länsstyrelsen har det regionala ansvaret för miljömålen i länet. Uppdraget har fokuserats kring det strategiska, framåtsyftande arbetet och samverkan med både Region Gotland, ideell sektor och näringslivet organisationer. Länsstyrelsen ska därtill även utveckla sitt arbete med att integrera miljömålen i det regionala tillväxtarbetet. På länsstyrelsen hemsida kan du följa Gotlands läns miljöövervakning och uppföljning av miljömål.