Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Mål

Kultur och fritid är ett omfattande verksamhetsområde. Det är en omöjlighet att stödja hela detta breda område till hundra procent. Därför har Region Gotland prioriterat tre målområden. Inom varje område anges ett antal konkreta mål som skall uppnås.

Barn och ungdom är en prioriterad målgrupp i alla verksamheter. Jämställdhet, jämlikhet, mångfald, delaktighet och folkhälsa skall särskild beaktas och genomsyra all kultur- och fritidsverksamhet.

Folkhälsa
"Gotlänningarna har bra hälsa och mår bäst i landet." (ur Vision 21025)  Det är viktigt att det finns ett brett utbud av aktiviteter så att var och en kan hitta något som passar. Ett aktivt kultur- och fritidsliv gynnar den fysiska och psykiska hälsan. Stöden skall syfta till att:
1. Stimulera utveckling av nya verksamhetsområden.
2. uppmuntra till hälsosamma levnadsvanor och stimulera till egna initiativ, delaktighet och kreativitet, individuellt eller i grupp i form av kultur, social gemenskap och fysisk aktivitet.
3. verka för att all kultur- och fritidsverksamhet med regionalt stöd är drog- och dopningsfri och tydligt motverkar våld, mobbing, rasism, diskriminering, utanförskap samt alkohol- och spelmissbruk.

Klimat- och livsmiljö
"Gotland är en världsledande ö-region i miljö- ohc klimatfrågor." (ur Vision 2025)  Det är viktigt att det finns ett rikt utbud av verksamheter spritt över hela ön och att generationer kan förvalta en attraktiv, hälsosam och långsiktig boendemiljö. Det gör vi genom att:
1. uppmuntra till mijömedvetenhet som livsstil och rutin inom regionens lokaler, anläggningar, föreningsaktiviteter och arrangemang.
2. uppmuntra till geografisk spridning och tillgänglighet av verksamheter.
3. skapa attraktiva ungdomsmiljöer fria från alkohol och droger. 

Regional utveckling
Kultur-och fritidsutbudet är en del i den regionala utvecklingen på Gotland. Dett levande kulturarv, kulturscen och ett brett stimulerande fritidsutbud stärker regionens attraktivitet och varumärket Gotland. Det gör vi genom att:
1. ge råd, stöd och hjälp till föreningar.
2. stimulera samverkan.
3. underlätta föreningarnas verksamhet utan att styra deras grundläggande värderingar och mål.
4.tillgängliggöra genom lokaler möjligheten till ett brett utbud av aktiviteter över hela ön för en attraktiv boendemiljö.