Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan
Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gotlands folkhögskola

Utförliga redogörelser för skolans uppkomst och historia finns i minnesboken Folkhögskolan på Gotland 100 år (red. Paul Norrby, Visby 1976) och i Lennart Bohmans bok Gotlands läns landsting 1863-1962 (Visby 1962). Skolans årsredogörelser, serie F 2 G, lämnar också värdefulla upplysningar om verksamheten.

År 1873 väckte lantbrukaren Johan Hägg från Gerum en motion i landstinget om anslag till en folkhögskola på Gotland. En kommitté tillsattes. Resultatet blev att landstinget i april 1875 uppmanade kommuner och enskilda att teckna bidrag till en planerad folkhögskola samt beslöt att lämna bidrag med upp till 2 700 kr årligen.

Den 2 oktober 1876 öppnades Gotlands läns folkhögskola i stora salen vid Isums i Atlingbo, som hyrdes av lantbrukaren J Volter för 340 kr. Skolans personal utgjordes vid denna tid av en föreståndare (Th A Sätervall) och en andre-lärare (P B Regnér). Antalet elever var 30 i första kursen. Som huvudman fungerade Hushållningssällskapet.

Efter att även ha verkat i Roma några år, flyttade skolan år 1881 till Hemse, där man till en början hyrde lokaler. Hösten 1891 stod folkhögskolans nybyggnad klar. Den hade ritats av Axel Herman Hägg och används än i dag, dock huvudsakligen till administrativa ändamål. Lokaler för undervisning, kök, matsal, gymnastik, elevhem m.m. har tillkommit under 1900-talet.

År 1885 inrättades en andra årskurs med lantbruksundervisning, vilken två år senare erhöll namnet lantmannaskola. Åren 1885-1944 var folkhögskolan och lantmannaskolan förenade till en enhet under gemensam ledning.

Sommaren 1886 tillkom den första kvinnliga kursen som en försöksverksamhet. Den s.k. fristående kvinnliga kursen blev emellertid så eftersökt att den fick utökas efterhand. Först år 1936 fick kvinnor möjlighet att delta i vinterkursen (huvudkursen).

Vintrarna 1939-1941 hölls skolan stängd och lokalerna användes till krigssjukhus.

År 1943 anmälde landstingets förvaltningsutskott att huvudmannaskapet för folkhögskolan och lantmannaskolan skulle överlåtas helt på landstinget. Enligt initiativtagarna till förslaget, nämligen folkhögskolans styrelse, var anledningen till detta att de medel som Hushållningssällskapet bidrog med huvudsakligen utgjordes av anslag från landstinget. Eftersom landstinget i praktiken redan fungerade som huvudman, borde detta förhållande stadfästas även formellt. I och med utgången av läsåret 1942/43 upphörde därför Hushållningssällskapets bidrag.

Trots att folkhögskolan 1971 bytte huvudman från Gotlands läns landsting till Gotlands kommun, har kommunarkivet i samband med ordnings- och förteckningsarbetet valt att betrakta Gotlands folkhögskola som en enda arkivbildare fr.o.m. 1876. Ändringen av huvudmannaskap har inte medfört någon viktig förändring i arkivbildningen.

Kommunarkivet har under ordningsarbetets gång träffat på flera typer av handlingar som inom andra skolformer skulle ha utgallrats. Folkhögskolorna visar emellertid upp skilda profiler i olika delar av landet och deras arkiv är på så sätt unika. Arkivbildningen är relativt liten i omfattning och skolan i Hemse har ett godkänt arkivrum med gott om utrymme. Vi har därför valt att avstå från gallring i viss utsträckning, bl.a. i serierna D 1 F (kassaböcker) och E 1 A-C (ansökningar med bilagor).

Folkhögskolans arkiv förvaras till stor del i folkhögskolans eget arkivrum, medan en del äldre arkivhandlingar har överförts till Kommunarkivet. För information om skolans verksamhet i dag hänvisas till Gotlands folkhögskolas egen hemsida.

Sidan uppdaterad: 27 januari 2011
Ansvarig för sidan: Nanna Bergquist

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På www.gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?