2006-06-19, §§ 75-110

Utskrivet från: http://www.gotland.se/25890
Regionfullmäktige
Protokoll från sammanträde 2006-06-19

Register

Kommunfullmäktige 2006-06-19
Plats:
Teatersalongen i Föreningshuset Borgen, Visby
Tid: 13.00-20.30

Anslag/bevis
Datum för anslags uppsättande: 2006-06-29
Datum för anslags nedtagande 2006-07-23

Protokollet justerades av:
Gerty Holmstedt (s) och Barbro Ronsten (c)