BUN § 14

Utskrivet från: http://www.gotland.se/25692

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2006-06-19
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2006-05-05

BUN § 14

Statsbidrag till personalförstärkningar i skola och fritidshem (Wärnerssonmedel) ht 2006

Dnr 2004/057-02
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 14 december 2005 hur statsbidraget till personalförstärkningar i skola och fritidshem skall fördelas för hösten 2006 (BUN § 06/127).

I 2005 års bokslut har förvaltningen periodiserat 2 259 000 kr av statsbidraget för innevarande läsår till 2006. BUN behöver således fatta beslut om fördelning av resterande Wärnerssonmedel för hösten 2006.

Beslut för lå 2005/06 har tidigare tagits och det finns således en gällande fördelning för vårterminen 2006.

Ekonomichef Elisabeth Österdahl och Skoldirektör Peter Molin hade lämnat förslag till fördelning av medlen för höstterminen 2006.

Barn- och utbildningsnämndens beslut


 1. Statsbidraget till personalförstärkningar i skola och fritidshem ( Wärnerssonmedlen ) för ht 2006 fördelas enligt följande:

  ° 325 tkr avsätts för personalförstärkningar i Högbyskolan

  ° 110 tkr avsätts för fortsatt finansiering av medietjänst

  ° 300 tkr avsätts för PRIV-platser i gymnasieskolan

  ° 430 tkr avsätts för samundervisningsklasser i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan

  Resterande belopp, 1 094 tkr, reserveras för särskilda behov under året, med hänvisning till BUNs beslut i samband med Årsredovisning 2005, (BUN § 2006/13, punkt 4:3)

  …”Förvaltningen ges i uppdrag att

  ° analysera orsakerna till den bristfälliga måluppfyllelsen vid vissa skolor, samt redovisa en åtgärdsplan för hur skolornas måluppfyllelse skall förbättras”