BUN § 15

Utskrivet från: http://www.gotland.se/25691

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2006-06-19
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2006-05-05

BUN § 15
Beslutsattestanter år 2006

Enligt kommunens attestreglemente skall resp nämnd besluta om attestanter. Skoldirektör Peter Molin och ekonomichef Elisabeth Österdahl föreslår barn- och utbildningsnämnden att fastställa beslutsattestanter enligt följande:

1. Generella attestanter:

Ordförande Brittis Benzler

Skoldirektör Peter Molin

Ekonomichef Elisabeth Österdahl

2. För barn- och utbildningsnämndens verksamheter:

Beslutsattestanter och ersättare för dessa enligt förteckning.

3. Hävning av attesträtten

Skoldirektören bemyndigas att häva attesträtten för förordnade besluts­attestanter. Sådant beslut skall anmälas till barn- och utbildningsnämnden.

4. Kompletterande förordnanden

Ekonomichefen bemyndigas att under år 2006 på uppdrag av verksamhets­ansvarig göra kompletterande förordnanden av attestanter och de föränd­ringar i övrigt som är erforderliga.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. BUN fastställer beslutsattestanter enligt framlagt förslag.