BUN § 17

Utskrivet från: http://www.gotland.se/25689

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2006-06-19
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2006-05-05

BUN § 17
Anhållan om utbildning motsvarande förskoleklass och drift av fritidshem, Visby Montessori AB.

Dnr 2004/069-61
Visby Montessoriförskola AB har ansökt om tillstånd och godkännande samt om driftbidrag för förskoleklass (6-åringar) och fritidshem för 6-åringar från och med höstterminen 2006 i anslutning till befintlig förskola. Av ansökan framgår att en planerad sammanslagning med Gotlands Montessori­friskola ännu inte varit möjlig att genomföra samt att Montessoriförskolan begär en förlängning av den nuvarande verksamheten.

Planerings- och försörjningschef Freddy Sirland anför i skrivelse 2006-02-27 bl a följande:

…”Gotlands Montessorifriskola har tillstånd av Skolverket att bedriva förskoleklass. Om föräldrarna vill att barnen skall fortsätta i Montessoripedagogik efter tiden i förskolan kan en fortsättning genomföras i förskoleklass i regi av Gotlands Montessorifriskola.

Eftersom lokalfrågan för friskolan ännu inte är löst kan en övergång med förskoleklass i Montessorifriskolans regi genomföras i förskolans lokaler.

Montessori friskolan föreslår en sådan temporär lösning i avvaktan på att lokalfrågan är löst..

Med hänvisning till ovan redovisat och BUN:s tidigare beslut 2005-04-06 § 39 föreslås

att BUN avslår Visby Montessoriförskola AB ansökan om att få bedriva fortsatt utbildning motsvarande förskoleklass och enskilt fritidshem för barn inskrivna i förskoleklass (6 åringar) samt

att BUN beviljar tillstånd för Gotlands Montessorifriskola att bedriva förskoleklass för ca 7 elever i Visby Montessoriförskolas lokaler i avvaktan på att lokalfrågan är löst för Montessorifriskolan, dock längst till och med vårterminen 2007”

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. 1. BUN avslår Visby Montessoriförskola AB ansökan om att få bedriva fortsatt utbildning motsvarande förskoleklass och enskilt fritidshem för barn inskrivna i förskoleklass (6 åringar) samt

    2. BUN beviljar tillstånd för Gotlands Montessorifriskola att bedriva förskoleklass för ca 7 elever i Visby Montessoriförskolas lokaler i avvaktan på att lokalfrågan är löst för Montessorifriskolan, dock längst till och med vårterminen 2007