BUN § 19

Utskrivet från: http://www.gotland.se/25687

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2006-06-19
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2006-05-05

BUN § 19
BUF:s inköpsorganisation

Dnr 2005/113-05
Kommunfullmäktige antog i juni 2004 en ny ”upphandlingspolicy”, Riktlinjer för upphandling, för köp av varor och tjänster inom Gotlands kommun. Genom de nya riktlinjerna blir varje nämnd en egen upphandlande enhet. Inom kommunen finns även tillämpningsanvisningar för upphandling som anger hur arbetet skall organiseras, fördelas och genomförs.

Organisation, ansvars- och arbetsfördelning

BUN:s ansvar:

BUN är som upphandlande enhet ansvarig för och beslutar om upphandling inom sitt förvaltnings­område. BUN har 2005-09-14 (BUN § 2005/76) beslutat att delta i kommunens samordnade upphandlingar enlig särskild förteckning över olika varor och tjänster samt uppdragit åt förvaltnings­chefen att föreslå lämplig organisation och delegation för upphandlingsfrågor inom BUF. BUN kan delegera ansvaret till skoldirektören med rätt att vidaredelegera ansvaret för upphandlingsfrågor.

Skoldirektör Peter Molin föreslår i skrivelse 2006-03-20 följande organisation:

…”Inköpsorganisation

Ansvar för upphandlingsfrågor:

Chefen för planerings- och försörjningsavdelningen.

· Ledamot i strategiska upphandlingsrådet.

· Beslut enligt delegationsordning.

Handläggare i upphandlingsfrågor:

Utredningssekreterare/ekonom vid planerings- och försörjningsavdelningen

· Ledamot i operativa upphandlingsrådet.

· Inventering och samordning av upphandling och inköp.

· Beslut enligt delegationsordning

Beställning/avrop av varor och tjänster:

Verksamhets-/ekonomiskt ansvariga enligt delegationsordning och budget

· Ev. deltagare i inköpsråd.

(Beslut om beställning/avrop av varor och tjänster görs enligt delegationsordning ekonomiärenden VST A.2.3. Enligt förteckning över attesträtt).

Delegation för upphandling

(I delegationsordningen under övriga administrativa ärenden följande tillägg)

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. 1. BUN fastställer organisation och ansvarsfördelning gällande BUF:s inköps­organisation enligt framlagt förslag.

    2. BUN delegerar till förvaltningschefen att fatta beslut i ärenden angående upphandling och direktupphandling i ärenden där värdet inte överstiger 5 mkr eller är av principiell natur, med rätt att vidaredelegera beslutsrätten inom BUF

    3. Förvaltningschefen ges i uppdrag att till BUN återrapportera vidaredelegation enl p 2.