BUN § 20

Utskrivet från: http://www.gotland.se/25686

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2006-06-19
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2006-05-05

BUN § 20
Budget 2007 och flerårsplan 2007-11

Dnr 2006/044-04

Skoldirektör Peter Molin och ekonomi­avdelningen hade tillsammans med övriga avdelningschefer inom BUF utarbetat ett underlag för BUNs behandling av budget 2007 och flerårsplan 2007-2011. Vid sammanträdet lämnades genom föredragningar en bakgrundsbild av de allmänna förutsättningarna med återkoppling till aktuell skolplan och till verksamhetsbeskrivningar enligt Årsredovisning 2005 (BUN § 2006/13).

Med kallelsen hade utsänts förvaltningens förslag till driftbudget och investeringsbudget 2007 och flerårsplan 2007-11 jämte motivskrivelser.

 1. Arbetsutskottets beslut

  I. Driftkostnader 2007

  BUN upptar driftkostnader för år 2007 enligt nedan:

  A. Förändringar i barn- och elevtal

  Disponibelt (+)

  Brist (-)

  Anm.

  (Verksamhetsförändr. nr)

  Disponibelt p g a minskat barn/elevantal

  – förskolan

  – skolbarnsomsorgen

  – grundskolan

  – gymnasieskolan

  – särskolan

  - 4 800 tkr

  + 3 500 tkr

  + 14 000 tkr

  - 7 000 tkr

  + 1 000 tkr

  VF 4001 VF 4002 VF 4003 VF 4004 VF 4005

  Summa A. f örändringar i barn- och elevtal :

  + 6 700 tkr

  B. Erforderliga omdisponeringar inom driften i Internbudget 2007:

  (Prioritet 1)

  Gymnasiet, Ny Gymnasiereform 2008

  -500 tkr

  VF 4404

  Vuxenutbildning, Validering

  -500 tkr

  VF 4405

  Kompetensutveckling

  -1 500 tkr

  VF 4801

  IT

  -700 tkr

  VF 4903

  Hälsofrämjande Skola (COPE m m)

  -1 000 tkr

  VF 4904

  Skolskjutsar

  -1 100 tkr

  VF 4907

  Lokaler

  -2 000 tkr

  VF 4775

  Lokaler/OVK m m

  -3 300 tkr

  VF 7150, 7151, 7152, 7191, 7401

  Skolinspektör

  -450 tkr

  NY

  Summa B, e rforderliga omdisponeringar :

  - 11 050 tkr

  C. Behov av ramförstärkning:

  Utökat elevantal i gymnasieskolan

  - 4 350 tkr

  VF 4004 resterande del

  Lännaskolan / BYGGPROJEKT

  - 1 300 tkr

  VF 7101

  Endre skola/ BYGGPROJEKT

  -1 000 tkr

  VF 7106

  Kräklingbo skola/ BYGGPROJEKT

  -750 tkr

  VF 7105

  Delsumma C, behov av ramförstärkning:

  - 7 400 tkr

  D. Överföringar av statsbidrag

  Överföring av riktat statsbidrag till Individuella programmet

  -2 800 tkr

  VF 4403

  Överföring av riktat statsbidrag till personalförstärkningar i skola och fritidshem ( sk Wärnerssonbidraget)

  -7 000 tkr

  VF 4909

  Delsumma D, överföringar av statsbidrag:

  - 9 800 tkr

  E. Kvalitetsutveckling

  Kompensation för eftersläpning i förhål­lande till den s k Riksprislistan

  - 1 000 à -14 595 tkr

  VF 4401

  Utveckling av Kulturskolan / ”Det goda Gotland”

  -1 000 tkr

  VF 4601-4603, etapp 1

  Summa E. Kvalitetsutveckling:

  -2 000 à -15 595 tkr

  F. Aktualiserade omdisponeringar (Prioritet 2)

  ( Ingår ej i beräkningen av ramförstärkning. )

  Förskola, vaktmästarresurs i a´priset

  -875 tkr

  VF 4105

  Förskola, kvalitetsbidraget

  -2 400 tkr

  VF 4106

  Gymnasieskolan, bild- och musikprofil

  -500 tkr

  VF 4401

  Skolbiblioteken

  -3 000 tkr

  VF 4905

  Skolbio

  -100 tkr

  VF 4906

  Summa F, aktualiserade omdisponeringar :

  - 6 875 tkr


  II. Investeringar 2007-2011

  BUN upptar investeringskostnader för år 2007-2011 enligt nedan:

  INVESTERINGAR 2007 - 2011

  1:2 Övr bygginvesteringar

  Inv-07

  Plan-08

  Plan-09

  Plan-10

  Plan-11

  49 310

  58 710

  57 200

  42 000

  37 000

  7101

  Sävehuset

  710

  760

  7102

  Lännaskolan

  13 000

  11 000

  10 000

  7103

  Lännaskolan, utrustning

  1 200

  500

  700

  7105

  Kräklingbo skola, utrustning

  200

  7106

  Endre skola

  7108

  Högbyskolan

  1 500

  1 000

  7109

  Högbyskolan, utrustning

  350

  7110

  Romaskolan

  7111

  Alléskolan

  7112

  Eskelhem skola

  7113

  Eskelhem förskola

  7114

  Eskelhem förskola, utrustning

  7115

  Garda förskola

  7116

  Garda förskola, utrustning

  1 000

  2 000

  1 000

  7117

  Västerhejde skola

  7118

  Fårösundsskolan

  7119

  Väskinde skola

  7120

  Kabyssen

  7121

  Stånga förskola

  7122

  Stånga förskola, utrustning

  NY

  Nya förskolor

  5 000

  5 000

  5 000

  5 000

  NY

  Skolombyggn i komb med OVK/PU

  7190

  Verksamhetsanpassn

  10 000

  10 000

  10 000

  7191

  Förbättrad ventilation

  NY

  Verksamhetsanpassn "Skola 2008"

  3 000

  3 000

  3 000

  NY

  Fårö skola

  1 000

  ÖVRIGA INVESTERINGAR

  7150

  Verksamhetsanp skollokaler

  3 000

  3 000

  7151

  Skolgårdar

  2 500

  7152

  Kemi o NO-salar

  2 200

  7154

  Inspelning UR digitalt

  12 000

  100

  7401

  Säkerhet/handikapp o allergi

  2 500

  2 000

  2 000

  2 000

  7180

  Kostorganisation

  1 300

  7153

  Handikappfordon Särskolan

  700

  IT

  7301

  IT Strategi ledn/adm

  1 000

  7302

  IT Strategi undv utbygg mål

  8 000

  500

  500

  7303

  IT Strategi undv verks mål

  4 000

  4 000

  4 000

  2 000

  UTRUSTNING

  7201

  Möbler och utrustning

  7202

  IT Datorer ledn/adm

  7203

  IT Datorer underv/ped

  8 000

  8 000

  8 000

  8 000

  7501

  Utrustning pga förändr/integra

  10 000

  10 000

  10 000

  10 000

  7601

  Underv utr Gymn F-huset

  7602

  Underv utr El Andr gymnasiet

  10 000

  7603

  Underv utr Ch Polh gymnasiet

  7604

  Underv utr Ri Stef gymnasiet

  7605

  Underv utr Komvux

  7606

  Instrument, Kulturskolan

  III. BUNs uppdrag

  Nr

  Rubrik

  Beslut/uppdrag

  4102

  Fördelningsprincip, barn- och elevpeng

  Förvaltningen ges i uppdrag att se över fördelningen av stöd till barn och elever i behov av särskilt stöd i syfte att uppnå större ”träffsäkerhet” med riktat stöd

  4103

  Planeringstid

  Finansiering av nuvarande planeringstid skall finansieras som hittills inom BUNs ram.

  Möjligheten att avsätta särskilda medel till utökad planeringstid skall behandlas i samband med Internbudget 2007.

  4104

  Barnomsorg på obekväm arbetstid (”Nattis”)

  Förvaltningen ges i uppdrag att återkomma med förslag till fortsatt hantering av ärendet (april-maj–06)

  4201

  Fritidshem, bidragets konstruktion

  Beaktas i samband med redovisning av barn- och elevutvecklingen och med hänsyn tagen till att genomförda effektiviseringar av skolskjuts­organisa­tionen i vissa fall ger konsekvenser i timplanen och i behovet av antal volymtimmar

  Idrottsklass vid Länna-skolan

  Förvaltningen ges i uppdrag att undersöka möjligheten till finansiering hos ”Handslagets” nationella organisation.

  (Skolan bör inte ställa krav på att elever är medlemmar i förening för deltagande.)

  4501-06,

  4775

  Särskolan, samarbete med Trojaborg vid Lövsta

  Särskolan medges att starta verksamheten vid Lövsta enligt framlagt förslag inom särskolans befintliga ekonomiska ram

  4775

  Lokaler

  (Bl a Fårö skola)

  Förvaltningen ges i uppdrag att lämna förslag till ”regionalt stöd” till enheter med så litet elevantal att de överkompenseras med nuvarande fördelningsprinciper.

  4725

  Skolorganisationen

  Förvaltningen ges i uppdrag att redovisa hur eleverna sökt till Solberga, Södervärn från andra skolors upptagningsområden.

  Strukturella besparingar

  Förvaltningen ges i uppdrag att i samband med behandlingen av Internbudget 2007 redovisa ett diskussionsunderlag avseende ”strukturella besparingar” för 2007 och följande år.

  Förvaltningen ges i uppdrag planera för en information till BUN beträffande BUFs pedagogiska projektverksamhet, t ex Attraktiv skola, GEBP, Hälsofrämjande skola, TRAS , fl.

  IV Motivskrivelse

  BUN ger BUNs ordf Brittis Benzler och skoldirektör Peter Molin i uppdrag att utforma nämndens motivskrivelse till budget 2007 och flerårsplan 2007-2011