BUN § 22

Utskrivet från: http://www.gotland.se/25684

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2006-06-19
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2006-05-05

BUN § 22
Lokal för gymnastik och idrott vid Christopher Polhemgymnasiet

Dnr 2006/035-64
Rektor Bengt Larsson och planerings- och försörjningschef Freddy Sirland Gymnastik har meddelat att lokaler saknas för gymnastik- och idrottsundervisningen vid Christopher Polhemgymnasiet. Undervisningen, som bedrivs i ”Rackethallen” vid Botairlunden, har inte kunnat bedrivas på ett godtagbart sätt eftersom lokalerna ur arbetsmiljösynpunkt inte varit lämpliga och både omklädningsrum och andra för verksamheten nödvändiga ytor saknats. Det har även varit svårigheter att avdela verksamheten i förhållande till övriga aktiviteter i Rackethallen.

Inför ett ställningstagande om lösning av lokalproblemet har olika alternativa lokaler undersökts. Följande lokaler/lösningar kan avskrivas av angivna skäl:

- Tjelvarskolans gymnastiksal, fullbokad

- Norrbackaskolans gymnastiksal, fullbokad

- S:t Hans skolans gymnastiksal, fullbokad

- Bingebyskolans gymnastiksal, för liten, ej lämplig

- Räddningstjänstens gymnastiksal, för liten, dyra transporter (ca 200 kkr/år, samt tidspillan i transporterna)

- P 18 Exhuset (IBK) hög hyra samt transporter, (ca 450-500 kkr/år, samt tidspillan i transporterna)

- P 18 Gymnastiksalen hög hyra samt transporter, (ca 450-500 kkr/år, samt tidspillan i transporterna)

- Säveskolans gymnastikhall, fullbokad

Planerings- och försörjningschefen förordar en fortsatt förhyrning av Rackethallen. Han anför i skrivelse 2006-03- bl a följande:

…”Rackethallen ligger på gångavstånd från CPG:s olika undervisningslokaler varför inga transporter behöver sättas in. De arbetsmiljöproblem som förekommer i Rackethallen skall vid en fortsatt och utökad förhyrning åtgärdas av hyresvärden. Åtgärderna behöver vara genomförda senast till ht. 2006.

De åtgärder som planeras är att tillse att omklädningsrum för båda könen anordnas, vikvägg mot övrig allmän verksamhet under tid då lokalen används för undervisning, förråd för skolans material, lärarrum och teorisal. En utökning av ytan med drygt 200 kvm.

Nuvarande hyreskostnad uppgår till 450 kkr/år. Med de åtgärder som ägaren Visby Tennisklubb behöver genomföra kan hyran komma att öka med ytterligare ca 560 kkr/år om kontraktstiden är på 10 år och ca 1 000 kkr om kontraktstiden är på 5 år. Av den elevframskrivning och bedömning som gymnasieskolan redovisar kommer behovet av lokalerna att kvarstå även efter elevpuckelperioden 2011/12”

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Förvaltningen ges i uppdrag att tillgodose behovet av gymnastik- och idrottslokal för CPG under följande förutsättningar:

    a. högsta medgivna kostnad är 750 tkr/år

    b. den beräknade hyres- och transportkostnadshöjningen för aug – dec 2006 belastar CPG:s driftbudget

    c. den beräknade hyreskostnadshöjningen för 2007 beaktas i budgeten för lokaler 2007

    d. kontrakt med extern hyresvärd får tecknas på högst 5 år