BUN § 23

Utskrivet från: http://www.gotland.se/25683

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2006-06-19
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2006-05-05

BUN § 23
Remiss, SOU 2006:1, Skola och Samhälle

Dnr KS 2006/0066-10; BUN 2006/029-64

Utbildningsdepartementet har berett Gotlands kommun tillfälle att avge yttrande över Gymnasieentreprenadutredningens betänkande Skola och Samhälle (SOU 2006:1).

Yttrande skall vara kommunstyrelsen tillhanda senast 2006-04-12.

Utredningen Skola och Samhälle SOU 2006:1 har haft i uppdrag att se över bestämmelserna om entreprenader i gymnasieskolan och frågan om kommuners möjlighet att anordna gymnasieutbildning även i andra former än ett direkt huvudmannaskap. Översynen av entreprenadreglerna avser både vilka inslag i verksamheten som bör kunna läggas ut på entreprenad och till vem ett sådant uppdrag ska få lämnas. Utifrån såväl ett elev-, samhälls- som kommunperspektiv kan finnas skäl att utöka möjligheterna till entreprenader inom gymnasieskolan.

Förslaget har två huvuddelar. Den första innebär att undervisning på entreprenad ska kunna ske i alla ämnen som ingår i en gymnasieutbildning. Den andra innebär att begränsningen av vem som kan anlitas som entreprenör för gymnasieutbildning tas bort. Även andra kommuner eller offentliga organ av annat slag ska kunna anlitas. Kommuner får också rätt att verka utanför sitt eget område.

Skoldirektör Peter Molin anför i förslag till yttrande bl a följande:

”A. Gotlands kommun tillstyrker betänkandet i följande avseenden:

· Det är positivt att förslaget ger utrymme för nya samarbetsformer med andra aktörer.

· Det är också positivt att förslaget skapar möjlighet för ett delat ansvar mellan två eller fler kommuner när det gäller en viss utbildning.

Gotlands kommun anser att det är av största vikt att rektor även i fortsättningen är en offentligt anställd tjänsteman och därmed ansvarig för betygssättningen, elevernas rättssäkerhet och utbildningens kvalitet.

B. Gotlands kommun anser emellertid att betänkandet är negativt i följande avseenden:

1. Det finns en stor risk för att kvaliteten i utbildningen försämras till följd av att utbildningen överlämnas till externa entreprenörer, som i vissa fall saknar adekvat pedagogisk kompetens

2. Förslaget ger uttryck för en mycket oprecis definition på de krav som måste ställas på lärarnas kompetens, isynnerhet för lärarna inom de olika yrkesämnena. På denna punkt måste kraven både höjas och förtydligas.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Skoldirektörens förslag till yttrande antas som BUNs svar på remissen med följande ändring:

    Avsnittet under B:1 skall ha följande lydelse:

    ”Det finns en stor risk för att kvaliteten i utbildningen försämras till följd av att utbildningen överlämnas till externa entreprenörer, som i vissa fall kan sakna adekvat pedagogisk kompetens”