BUN § 24

Utskrivet från: http://www.gotland.se/25682

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2006-06-19
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2006-05-05

BUN § 24
Reviderad gymnasieorganisation lå 2006-07

Dnr 2005/020-64

Gymnasiechef Alf Nilsson anför i skrivelse 2006-03-01 bl a följande:

Antalet elever med rätt till gymnasieutbildning från årskurs 9 är hösten 2006 968 st. och det är den största kullen under ”elevpuckeln”. Av de elever som tagits in ingår:

- Obehöriga elever från grundskolan och elever som söker från individuella programmet (räknas här som obehöriga). Antalet obehöriga är 237 (58 obehöriga har sökt till Donnergymnasiet) och av dessa kommer ca 60 från individuella programmet. Av erfarenhet vet vi att ca hälften av grundskoleeleverna och 65-70% av elever från IV blir behöriga. Antalet obehöriga som inte har tillgång till ett nationellt program kan alltså förväntas bli mellan 100 och 120 elever.

- Elever som i första hand sökt till fastlandet , men har Gotland som andrahandsalternativ (111 elever jämfört med 84 år 2005). Av dessa kommer 40-50 elever att komma in och acceptera en plats på fastlandet. År 2005 hade Gotland 79 årselever i annan kommun eller i friskola på fastlandet. Erfarenheten säger att antalet elever utanför Gotland brukar vara lika stort som inflödet av utomkommunala elever till den kommunala gymnasieskolan. Dock finns i år en tendens till att antalet elever i andra kommuner blir fler än inflödet från andra kommuner.

I statistiken saknas dessutom en del av de elever från övriga Sverige som sökt den rörliga bildens språk.

Den kommunala gymnasieskolan erbjuder totalt efter föreslagen revidering 866 platser och har 820 förstahandssökande. Av dessa är 179 obehöriga. Preliminärt intagna är 829 och av dessa har 662 fått sina förstahandsval. Av samtliga intagna är 130 obehöriga. Totalt antal förstahandssökande på reservplats är 149. Antal ej intagna på något val är 67 (60 från egna kommunen) och på de nationella programmen finns 1 ledig plats. Med reservation för kommande förändringar är andelen som kommit in på sina förstahandsval av samtliga förstahandssökande ca 81%, vilket kan jämföras med det slutgiltiga intaget hösten 2005 då 86% fick sina förstahandsval tillfredsställda.

Till Donnergymnasiet som erbjuder 245 platser har 188 sökt i första hand och av dessa är 58 elever obehöriga. Totalt har 199 elever tagits in och av dessa är 180 skrivna i Gotlands kommun. Av gotländska ungdomar har 136 tagits in i Klintehamn och 44 i Slite.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

 1. BUN fastställer följande förändringar i gymnasieskolans organisation jämfört med BUNs preliminära beslut 2005-12-14 (BUN § 2005/130):

  1. Barn och fritidsprogrammet: utökas med 22 platser (från 44 till 66)

  2. Elprogrammet:

  a. En inriktningsgaranti motsvarande 14 platser för elprogram­mets ”Elteknik” skall lämnas för sökande till åk 1.

  b. De elever som våren 2006 går i åk 1 erbjuds 16 platser på den eltekniska inriktningen hösten 2006.

  3. Fordonsprogrammet: Antalet platser som garanteras inriktningen ”Transportteknik” i åk 2 skall utökas från 16 till 18.