BUN § 26

Utskrivet från: http://www.gotland.se/25680

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2006-06-19
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2006-05-05

BUN § 26
Vägverkets försök med hastighetsbegränsning vid passage av skolskjuts

Dnr 2005/099-62
Infrastrukturminister Ulrica Messing bjöd in olika aktörer till ett möte den 14 december för att diskutera vad som kunde göras för att öka säkerheten för barn som åker skolskjuts. Vägverket fick vid mötet i uppdrag att ta fram förslag till åtgärder för att öka säkerheten i samband med skolskjutsning.

Vägverket har nu genomfört en utredning om ett förslag till införande av en regel om sänkt hastighet till 30 km/tim i samband med passagerares av- eller påstigning samt en försöksverksamhet i ett antal kommuner för att säkra förslaget juridiskt, ekonomiskt och praktiskt.

Vägverket föreslår sänkt hastighet till 30 km/tim vid busshållplats i samband med av- och påstigning. Den nya regeln ska testas i fem kommuner under år 2006 och om försöken faller väl ut kommer regeln att införas i hela landet år 2007. Barn- och utbildningsförvaltningen hade anmält intresse att delta i försöket vad avser skyltning av fordon. De fem kommunerna som utvalts att delta i försöket är Luleå, Örnsköldsvik, Gotland, Kristianstad och Linköping, som valts bland över 100 sökande kommuner e fter samråd med Sveriges Kommuner och Landsting, Svenska Lokaltrafikföreningen och Bussbranschens Riksförbund.

Barn- och utbildningsnämnden beslöt att ställa sig bakom inriktningen i försöket enligt angivna förutsättningar och uppdrog åt Eric Martell och Per Westholm att fullfölja överläggningarna med Vägverket. (BUN § 2005/76).

---

Vägverkets och Gotlands kommuns projektgrupp hade föreslagit att försöket på Gotland genomförs som en informationskampanj i samarbete mellan Vägverket och Gotlands kommun. Kampanjen gäller en ”rekommenderad” hastighetsbegränsning till 30 km/tim när ett upphinnande eller mötande fordon passerar ett fordon med aktiverad, blinkande skolskjutsskylt. Kampanjens budskap är ”På Gotland är vi rädda om våra barn. Därför kör vi 30 km/tim när vi passerar en skolskjuts”. Denna aktivitet genomförs med start vid höstterminen 2006. Vägverket hade utarbetat ett avtal mellan Vägverket och Gotlands kommun i ärendet.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. BUN godkänner avtalet.