BUN § 27

Utskrivet från: http://www.gotland.se/25679

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2006-06-19
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2006-05-05

BUN § 27
Delegations- och anmälningsärenden

Delegationsärenden

Tjänstetillsättningar samt beslut enligt delegationsordningen enligt förteckningar

Anmälningsärenden

1.

06-03-01

Inbjudan till ”EU på schemat” 5/4 06 vid Högskolan Visby

2.

06-03-01

Förhandsinbjudan till ”Demokratins dimensioner, bildningens betydelse” 30/11-1/12 2006 Stockholm

3.

06-03-01

Nyhetsbrev från föräldraalliansen Sverige

4.

06-03-01

Inbjudan till särskolans rikskonferens i Sigtuna 5-6/4 06

5.

06-03-02

Brev från CJ Holding AB ang tvist Gotlands Kommun, jämte kallelse till huvudförhandling. Dnr BUN 2005/112-69

6.

06-03-02

Skrivelse från Gillis Persson ordf NTA ang årsstämma. Dnr BUN 2006/34-60

7.

06-03-03

Skrivelse från Elisabeth Österdahl ang merkostnader till följd av omstrukturerings­kostnader 2005. Dnr BUN 2006/018-04

8.

06-03-07

Skrivelse från Per Löttiger om bidrag till enskild bidragsfinansierad förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg.

9.

06-02-10

Beslut i Länsrätten ang saklighetsprövning enligt 10 kap, kommunallagen 1991:900 Dnr BUN 2005/165-02

10.

06-02-12

Skrivelse från Bertil Smitterberg, skolskjutssamordnare Fårösundskolan, ang användandet av kollektivtrafiken vid mötesplanering

11.

06-02-15

Åklagarens beslut i ärende 102F-118-06. Förundersökning inleds inte. (011Z2/13) Dnr BUN 2005/165-02

12.

06-02-14

Ansökan till Växtkraft mål 3 ang projekt om Genusteam/nätverk på BUF.

13.

06-02-16

Inbjudan till Nationell konferens om individuella utvecklingsplaner .

14.

06-02-17

Från Stadsarkitektkontoret Förslag till detaljplan för del av Visby Artilleriet 1:38 (Tygverkstaden) Gotlands kommun. Dnr BUN 2005/115-21

15.

06-02-17

Skrivelse från Richard Steffengymnasiet ang angelägen kompetensutveckling för hela personalen på RSG. Dnr BUN2006/013-02

16.

06-01-20

Redovisning från Kulturskolan ang Wärnersson – projekt - Kultur i skolan.

17.

06-02-21

Rapport från Rädda barnen om Lika rättigheter – likvärdig skola.

18.

06-02-22

Protokollsutdrag från TN § 38 om försäljning av del av fastigheten Västerhejde Vibble 1:296. Dnr TN 2006/0236-29

19.

06-02-24

Skrivelse från Lärarförbundet ang behovet av lokaler i markplan för Desideria-gymnasiet. Dnr BUN 2006/032-64

20.

06-02-24

Skrivelse från NV-lärarna ang lokalisering av det Naturvetenskapliga programmet vid CPG. Dnr BUN 2006/035-64

21.

06-02-24

Brev från SCB ang Kommunens taxor för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i januari år 2006. Dnr BUN 2006/014-60

22.

06-02-28

Ansökan från Hassela Gotland AB om godkännande av och rätt till bidrag för utökning av K-A Westerbergskolan, fristående grundskola i GK. Dnr BUN 2003/014-63

23.

06-02-15

Avtal om arbetsmarknadspolitisk åtgärd ” Plusjobb” i Gotlands kommun

24.

06-02-22

Protokoll Centrala samverkanskommittén 2006-02-22

25.

06-03-01

Folkhälsodagarna inbjuder till ”Hälsofrämjande insatser på äldre dar”, 2 dagar med inspirerande föreläsningar 25 - 26 april 2006

26.

06-03-01

Från Gotlands Tingsrätt återkallan av talan i mål nr T532-05 akt bil 42 CJ Holding i Malmö AB/ Gotlands kommun, Norrbackaskolan. Dnr BUN 2005/112-69

27.

06-03-06

Arbetsmiljöverkets information ang Tillsynskampanj – förskolor vecka 17, 2006

28.

06-03-07

Till KS Överföring av resultat 2005-2006 års budget, BUN

29.

06-03-08

Motbud från Lärarnas riksförbund efter AG:s förslag till ny lön i samband med löneöversynen per den 1 april 2006.

30.

06-03-10

Från planerings och försörjningschef Freddy Sirland till TF Beställning av verksam­hets­anpassning vid Christopher Polhemgymnasiet kv. Hackspetten, Visby . Dnr 2004/058-04

31.

06-03-10

Samarbetsavtal för år 2006 mellan Fenomenalen Science Center på Gotland och Barn- och utbildningsförvaltningen. Dnr BUN 2006/043-69

32.

06-03-10

Remiss från LK :”Energi 2010” Dnr KS 2004/0273-37. Dnr BUN 2006/047-37

33.

06-03-13

Information från personaldirektör Gun Tidestav ang priser och tilläggstjänster vid Previa fr o m 2006-01-01.

34.

06-03-13

Skolverkets anmodan att skicka in kvalitetsredovisning för kalenderåret 2005 senast 19 maj. Dnr BUN 2006/054-04

35.

06-03-14

Inbjudan från BUFs utv avd till seminariedag ”Kvalité i förskolan”, Högskolan 19 april.

36.

06-03-15

Från SCB Begäran om komplettering av uppgifter om planerade studievägar läsåret 2006/2007 i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och komvux. Dnr BUN 2006/014-60

37.

06-03-17

Mail från Medierådet Utbildnings- och kulturdepartementet . Avslag på ansökan om att få arrangera en seminariedag om ”Det unga internet”

38.

06-03-19

Inbjudan till Anonyma Alkoholister i Sverige, som fyller 50 år måndag 27 mars.

39.

06-03-23

BUFs ansökan till Myndigheten för skolutveckling ang bidrag för genomförande av sommarkurser i naturvetenskap, teknik och design för flickor, Dnr BUN 2006/053-60

40.

06-03-24

Personalchefens svar på skrivelse 060308 från Lärarnas Riksförb ang Löneöversyn 2006

41.

06-03-24

Beslut om stöd från Europeiska socialfonden, Växtkraft mål 3 – Stöd till jämställdhets­insatser - till Barn- och utbildningsförvaltningen Genusteam/nätverk på BUF. Dnr 2006/026-02

42.

06-03-27

Faxmeddelande från Polismyndigheten Gotland ang Omprövning av åklagarens avskriv­ningsbeslut i C-2-118-06. Det tidigare beslutet fastställs. Dnr BUN 2005/165-02

43.

06-03-30

Från planerings- och försörjningschef Freddy Sirland till TF. Beställning av verksam­hets­anpassningsåtgärder i Fårö skola

44.

06-03-30

Inbjudan till ”Bondgårdsbesök” till alla fjärdeklassare på ön

45.

06-03-30

Mail från Nina Hallberg förälder, till Brittis Benzler ordf BUN ang Energiprogrammets sjöfartsinriktning, jämte svar från Brittis Benzler

46.

06-03-31

SKL inbjuder till Idékonferens den 25 april, Globen i Stockholm. ”Flexibel skolstart- flexibel skolgång.”

47.

06-03-31

Inbjudan från Lärarhögskolan i Stockholm i samverkan med Myndigheten för skolutveckling till fortsatt kompetensutveckling för sfi- lärare under hösten 2006. Projektet ” Lära och utvecklas tillsammans” har fått förlängd projekttid Dnr BUN 2006/055-02

48.

06-03-31

Skrivelse från Sjöfartens Utbildningsinstitut Till Barn- och utbildningsnämnden Gotlands Kommun ”Svensk sjöfart – en framtidsnäring” Ang sjömansutbildningen vid Christopher Polhemgymnasiet.

49.

06-04-04

Inbjudan från Lennart Persson, Lövsta, till konferens om vuxenutbildning (Lärcentra), Hultsfred 19 april. (1 repr från BUNs majoritetsgrupp samt 1 repr från oppositionen medges deltagande.)

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Delegations- och anmälningsärendena läggs till handlingarna.