§ 44 Bokslut 2005. Årsredovisning

Utskrivet från: http://www.gotland.se/25184
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2006-04-24

KF § 44
Bokslut 2005. Årsredovisning

KS 2006/0206-00
- Kommunstyrelsen 2006-03-30, § 103
- Gotlands kommuns revisorer 2006-04-06
- Årsredovisning 2005
Allmänheten har rätt att ställa frågor om årsredovisningen under det sammanträde som fullmäktige behandlar årsredovisningen (enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 39). Annons om allmänhetens frågestund har varit införd och årsredovisning och revisions­berättelse har hållits tillgängliga, dels under kontorstid på kommunens ledningskontor, dels på kommunens hemsida på Internet: www.gotland.se. Vid behandlingen av ärendet ställdes inga frågor av allmänheten.

Resultatet för år 2005 uppgick till 81,9 miljoner kronor. Det tidigare ackumule­rade underskottet på 35,4 miljoner kronor har därmed kunnat regleras i enlighet med kommunallagens krav. Nämnderna redovisar ett totalt överskott enligt budget med 28 miljoner kronor, varav dock bör nämnas att hälso- och sjukvårdsnämnden har redovisat ett underskott med 23,5 miljoner kronor. Arbetet med målstyrning fortsätter enligt modell med balanserade styrkort och som under 2005 införts för kommunens nämnder.

Ekonomidirektören Göran Gyllenkrok, koncerncontroller Anders Gripne, personalstrateg Mats Magnusson informerade om kommunens bokslut, styrkort och personalmål.

Revisorerna har föreslagit kommunfullmäktige att bevilja nämnder, styrelser samt enskilda förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för 2005 års förvaltning. De riktar dock kritik mot hälso- och sjukvårdsnämnden för att de inte klarat sitt ekonomiska åtagande. Anförande hölls av revisorernas ordförande Börje Lundberg (c).

Anföranden:

Anföranden hölls av Jan Lundgren (s), Eva Nypelius (c), Lena Celion (m), Bodil Rosengren (v), Hans-Åke Norrby (mp), Gunnar Tinge (fp). Sonia Landin (s), Göran Örtbrant (m), Björn Jansson (s), Per-Olof Jacobsson (c), Britt Ronsten (mp), Carina Lindberg (v), Staffan Bergwall (m), Christer Mattson (c), Stefan Nypelius (c), Torsten Gislestam (c), Inger Harlevi (m) och Eric Martell (s).

  Yrkanden:

 • Carina Lindberg (v) yrkade att: 1. Årsredovisning för 2006 ska innehålla beskrivningar som omfattar läkemedelshantering och läkemedelsanvändning inom kommunen. 2. I årsredovisningen ska jourlöneskulden redovisas liksom omfattningen av uppehållslönerna. 3. Verksamheter utlagda på privata vårdnadsgivare och entreprenörer bör redovisas i årsredovisningen efter hur kostnadseffektiva de är i förhållande till motsvarande i kommunal regi.

  Proposition:

  Proposition ställdes av ordföranden om ansvarsfrihet för varje nämnd och styrelse skulle beviljas. Proposition ställdes även om godkännande av årsredovisningen. Ordföranden fann att fullmäktige hade beviljat ansvarsfrihet och godkänt årsredovisningen. Därefter ställdes proposition om att inom ramen för eget kapital avsätta 44,5 mnkr som pensions­reserv och fann att kommunfullmäktige så hade beviljat.

  Till sist ställde ordföranden i tur och ordning proposition på Carina Lindbergs tre yrkanden och fann att även dessa hade bifallits av kommunfullmäktige.

  Kommunfullmäktiges beslut

 • Ansvarsfrihet beviljas.

 • Årsredovisningen godkänns.

 • Inom ramen för eget kapital avsätts 44,5 mnkr som pensionsreserv.

 • Årsredovisning för 2006 ska innehålla beskrivningar som omfattar läkemedelshantering och läkemedelsanvändning inom kommunen.

 • I årsredovisningen ska jourlöneskulden redovisas liksom omfattningen av uppehållslönerna.

 • Verksamheter utlagda på privata vårdnadsgivare och entreprenörer bör redovisas i årsredovisningen efter hur kostnadseffektiva de är i förhållande till motsvarande i kommunal regi.

  Kommunfullmäktige antecknar, att ledamöter som tillika är ledamöter eller ersättare i nämnder och styrelser inte deltagit i behandlingen av frågan om ansvarsfrihet, var och en i vad henne eller honom angår (en särskild förteckning med uppgift om ledamöternas och ersättarnas uppdrag 2005 har utarbetats).

 • Register