§ 45 Begäran om tilläggsanslag för åtgärder vid Korpen och Mariahemmet

Utskrivet från: http://www.gotland.se/25183
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2006-04-24

KF § 45
Begäran om tilläggsanslag för åtgärder vid Korpen och Mariahemmet

KS 2006/0173-04
- Tekniska nämnden 2006-03-22, § 71
- Ledningskontoret 2006-03-29
- Kommunstyrelsen 2006-03-30, § 98
Tekniska nämnden har begärt tilläggsanslag med 2,8 miljoner kronor dels för verksam­hetsanpassning vid Korpen för korttidsboende dels vid Mariahemmet för verksamhet för psykiskt funktionshindrade.

Begäran har föranletts av att social- och omsorgsnämnden som saknar investe­ringsmedel beslutat om att utöka korttidsenheten på Korpen i Visby till 32 platser. För att kunna skapa förbindelse med befintlig korttidsverksamhet på våningen över behöver hiss installeras. Även en ny entré för korttidsenheten behöver byggas då den nya vårdcentralen tagit befintlig entré i anspråk. Daglig verksamhet för psykiskt funktionshindrade lämnar lokaler som hyrts externt till förmån för kommunens egna lokaler på plan 1 i f.d. Mariahemmet.

Ledningskontoret föreslår att framställningen tillstyrks, vilket även blev kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen har beslutat, under förutsättning av kommunfullmäktiges bifall till tilläggsanslag, om finansiellt igångsättningstillstånd för ombyggnads­åtgärderna.

Anföranden:

Anförande hölls av social- och omsorgsnämndens ordförande Björn Jansson (s).

Kommunfullmäktiges beslut

  • Tekniska nämnden beviljas 2,8 mnkr för ombyggnadsarbeten i Mariahemmet och Korpen för daglig verksamhet respektive korttidsboende.
  • Register