§ 46 Reglemente för krisledningsnämnd

Utskrivet från: http://www.gotland.se/25182
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2006-04-24

KF § 46
Reglemente för krisledningsnämnd

KS2005/0499-00
- Ledningskontoret 2006-03-02
- Kommunstyrelsen 2006-03-30, § 88
Enligt Lagen (2002:833) om extraordinära händelser i fred och krigstid för kommuner och landsting ska det finnas en krisledningsnämnd. Reglemente för sådan nämnd har utarbetats av ledningskontoret. Enligt reglementet är det kommunstyrelsens arbetsutskott som är krisledningsnämnd. Krisledningsnämnden kan enligt denna lag i samband med extraordinära händelser överta andra nämnders befogenheter på ett sätt som inte kommunstyrelsen kan göra.

Anm (Ann Egefalk): I samband med behandlingen av Handlingsprogram för skydd och säkerhet upp­drog kommunstyrelsen åt ledningskontoret att, under medverkan av räddnings­tjänsten, skyndsamt utarbeta förslag till reglemente för krisledningsnämnden.

Lagen (2002:833) om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och landsting, är en del av ett nytt nationellt krishanteringssystem. Lagen reglerar kommunernas organisa­tion och befogenheter vid händelser som innebär risker för allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och som kräver snabba insatser; t.ex. hot mot sjukvården, energi­försörjningen eller VA-nätet. Även den är både plötslig och störande behöver händelsen inte vara extraordinär och ska då hanteras enligt annan lagstiftning. Enligt lagen ska det finnas en krisledningsnämnd och en plan för hantering av sådana händelser. Kommun­styrelsen har ålagts uppgiften att vara krisledningsnämnd (kommunfullmäktige § 27/2002). Krisledningsnämndens uppgifter ska framgå av reglemente. I extrema fall kan nämnden överta andra nämnders befogenheter. Enligt det antagna handlingsprogrammet för skydd och säkerhet, som gäller under 2006, utgör också det också den plan, som föreskrivs i lagen om extra ordinära händelser i fredstid. Om det gäller höjd beredskap träder en annan lagstiftning in – lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara och lagen (1994:1720) om civilt försvar. Ledningen av det civila försvaret utövas då av
kommunstyrelsen.

Regiondirektör Bo Dahllöf kommenterade förslaget till reglemente och föreslog en redaktionell ändring där ordet ”får” byts ut mot ”kan” i andra stycket i § 9. Meningen får då lydelsen ”Kommunfullmäktige kan besluta att krislednings­nämndens verksamhet skall upphöra med anledning av extraordinär händelse i 1 §”.

Ordföranden ställde fråga till kommunfullmäktige angående ändringsförslag om att byta ut ordet ”får ”mot ”kan” enligt ovan och fann att de så hade medgett.

Kommunfullmäktiges beslut

  • Med ovan föreslagna redaktionella ändring antas det upprättade förslaget till reglemente för krisledningsnämnden.
  • Reglementet bifogas protokollet

    Register