§ 47 Motion. Revidering av Ekoprogram och kretsloppsplan

Utskrivet från: http://www.gotland.se/25181
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2006-04-24

KF § 47
Motion. Revidering av Ekoprogram och kretsloppsplan

KS2005/0377-10
- Motion 2005-09-14
- Ledningskontoret 2006-02-24
- Kommunstyrelsen 2006-03-30, § 66
I en motion har Lars Thomsson (c) yrkat att Ekoprogrammet och Kretslopps­planen ska revideras, samt att ekokommunens arbete årligen ska presenteras i ett miljöbokslut. Motionen stöder sig på att det i skrivningen för gällande kretslopps­plan (fastställd av kommunstyrelsen 1996-04-23 med antagna inriktningsmål av kommunfullmäktige 1996-06-08) anges att den ”ska ses över med jämna mellanrum och anpassas till samhällsförändringar och vunna erfarenheter”.

Anmärkning: Från och med 1999 är Eko-projektet en permanent verksamhet inom Gotlands kommun. Ekoprogrammet tillsammans med kretsloppsplanerna bildar Gotlands Agenda 21 och underlag för att göra Gotland till nollutsläppszon. I kretsloppsplanen anges att den ” följs upp och utvärderas enligt gängse rutiner för års- och delårs­rapportering till kommunstyrelsen”.

Ledningskontoret har i sitt utlåtande svarat att i budget för 2006 finns medel avsatta för layout och tryckning och arbetet har inletts med revidering av såväl Ekoprogram som kretsloppsplan. Kontoret har bedömt att miljöbokslut bör presenteras för de strategiskt viktiga områdena för en ekologisk hållbar utveckling och de undersöker nu olämplig omfattning. De föreslår att motionen tillstyrks med hänvisning till pågående arbete.

Kommunstyrelsen har förslagit att motionen bifalls.

Anföranden:

Anföranden hölls av Lars Thomsson (c), Åke Svensson (s), Karl-Henrik Lundborg (m), Per Stenegärd (c), Hans-Åke Norrby (mp) och Torsten Gislestam (c).

Kommunfullmäktiges beslut

  • Motionen bifalls.


  • Register