§ 48 Motion. Försök med koldioxidneutral energiförsörjning

Utskrivet från: http://www.gotland.se/25180
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2006-04-24

KF § 48
Motion. Försök med koldioxidneutral energiförsörjning

KS2005/0378-10
- Motion 2005-09-18
- Ledningskontoret 2006-02-24
- Kommunstyrelsen 2006-03-30, § 67
Lars Thomsson (c) har i en motion yrkat att Gotland ska ansöka om att bli ett försöksområde för koldioxidneutral energiförsörjning. Han påpekar att ön har förutsättningar för flera olika alternativa bränslen som t.ex. vindkraft, biogas, biomassa, solenergi, havsvärme, djupvärme och vågenergi. Stöd från nationella myndigheter och EU:s fonder behövs för att initialt komma igång med en sådan process.

Ledningskontoret har föreslagit att motionen ska tillstyrkas. Det kommande fondprogrammet för EU förväntas få stor betydelse för energiomställning. De ansökningar som kommer att ske bör dock göras inom ordinarie budgetram. Kontoret har bedömt att ansökningar bör ske inom de program och fonder som bidrar till våra ”lokala mål på energiområdet tillsammans med ett positivt utfall för den regionala ekonomin”.

Kommunstyrelsen har föreslagit att motionen bifalls.

Anföranden:

Anföranden hölls av Lars Thomsson (c), Torgny Lihnell (mp) och Stefan Nypelius (c).

Kommunfullmäktiges beslut

  • Motionen bifalls. Ansökningar ska ske inom kommunkoncernens ordinarie budgetram.
  • Register