§ 49 Motion. Kommunal folkomröstning om valfrihet i barnomsorgen

Utskrivet från: http://www.gotland.se/25179
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2006-04-24

KF § 49
Motion. Kommunal folkomröstning om valfrihet i barnomsorgen

KS2005/0433-11
- Motion 2005-10-10
- Barn- och utbildningsnämnden 2006-02-16, § 4
- Ledningskontoret 2006-03-01
- Kommunstyrelsen 2006-03-30, § 82
I en motion har Yngve Andersson m.fl. (kd) föreslagit att ”kommunal folkomröstning om mer valfrihet i barnomsorgen” ska genomföras samt att kommunen ska begära att få ”bli försökskommun för en utökad valfrihet i barnomsorgen”. Motionärerna påpekar att det i ett trettiotal kommuner har tagits initiativ till sådana folkomröstningar och att de genomförts i tre med majoritet för utökad valfrihet. De anser det viktigt att de samhälleligt styrda subventionerna också ska uppfattas som legitima och ha stöd hos föräldrarna. De påpekar det orättvisa i att dagmamma, kooperativ barnomsorg och omsorg i hemmet missgynnas.

Barn- och utbildningsnämnden har föreslagit att motionen ska avstyrkas. De redogör i yttrandet över den utbyggnad som gjorts av barnomsorgen i kommunen, helt i enlighet med statens krav. De vänder sig med bestämdhet mot påståendet att vissa barnomsorgsformer kraftigt skulle missgynnas. Kommunen har dock inte satsat på omsorg i det egna hemmet utan slagit vakt om barns sociala utveckling tillsammans med andra barn.

Ledningskontoret har i sitt utlåtande avstyrkt motionen. Kontoret har gjort en rättslig bedömning av kommunala folkomröstningar och därvid funnit att en del frågeställningar av såväl politisk som praktisk natur måste beslutas om i anslutning till en sådan omröstning. De anser att motionen inte har konkretiserat valfrihetsalternativet eller hur föreslagen försöksverksamhet skulle bedrivas.

Kommunstyrelsen har i sitt förslag till kommunfullmäktige avslagit motionen.

Anföranden:

Anföranden hölls av Rose-Marie Stenbom (s), Yngve Andersson (kd), Lena Celion (m), Heidi Plisch (mp), Torgny Lihnell (mp), Carina Lindberg (v) och Håkan Onsjö (m).

Yrkanden:

 • Maciej Onoszko (kd ) yrkade, med instämmande av Eva Nypelius (c) , bifall till motionen.

 • Solveig Artsman (m) yrkade bifall till motionens sats 2 om att kommun-styrelsen i skrivelse till regeringen begär att bli försöksområde för en utökad valfrihet i barnomsorgen.

 • Luis Barnes (v) yrkade, med instämmande av Eric Martell (s) och Åke Svensson (s) , bifall till kommunstyrelsens förslag.

  Proposition och omröstning :

  Ordföranden ställde proposition på Maciej Onoszkos yrkande om bifall till motionens första att-sats om folkomröstning och fann att den hade avslagits. Därefter ställde ordfö­randen proposition på Solveig Artsmans yrkande om motionens andra att-sats om begäran att bli försökskommun och fann att även denna hade avslagits. Omröstning begärdes. JA för kommunstyrelsens förslag och NEJ för Solveig Artsmans yrkande. 40 ledamöter röstade ja. 31 ledamöter röstade nej. Av bilaga till protokollet framgår hur var och en röstade. Kommunfullmäktige hade således beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

  Kommunfullmäktiges beslut

 • Motionen avslås.
 • Register