§ 50 Motion. Stipendier till studerande på Högskolan

Utskrivet från: http://www.gotland.se/25178
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2006-04-24

KF § 50
Motion. Stipendier till studerande på Högskolan

KS2005/0487-10
- Motion 2005-11-28
- Ledningskontoret 2006-02-27
- Kommunstyrelsen 2006-03-30, § 68
I en motion av Bror Lindahl m.fl. (fp) har det föreslagits att kommunen skulle inrätta ett stipendium för studenter på Högskolan. Syftet skulle vara att stimulera studenterna att innovativt bidra till kommunens utveckling.

Ledningskontoret har i sitt utlåtande föreslagit att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att inrätta ett stipendium.

Kommunstyrelsen har i sitt förslag till kommunfullmäktige tillstyrkt ledningskontorets förslag.

Anförande:

Anförande hölls av Gunnar Tinge (fp).

Kommunfullmäktiges beslut

  • Motionen bifalls på så sätt att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att inrätta stipendium eller motsvarande vid Högskolan på Gotland.
  • Register