§ 51 Motion. Revidering av Näringsutvecklingsprogram

Utskrivet från: http://www.gotland.se/25177
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2006-04-24

KF § 51
Motion. Revidering av Näringsutvecklingsprogram

KS2005/0486-10
- Motion 2005-11-28
- Ledningskontoret 2006-02-21
- Kommunstyrelsen 2006-03-30, § 83
I en motion har Stefan Nypelius och Lars Thomsson, båda (c), yrkat att det nuvarande näringsutvecklingsprogrammet, från 2003, ska revideras och att hållbar energiförsörjning därvid ska ingå som ett prioriterat område. Med motionen syftar de till att skapa förutsättningar för lokal energiförsörjning som skulle kunna skapa nya varaktiga arbetstillfällen. För att kunna uppnå detta behövs ett investerings­klimat som möjliggör både ”prov- och pilotprojekt” för denna energiomläggning.

Ledningskontoret har i sitt utlåtande givit en bakgrund till ”den kommunala målsättningen om ett hållbart samhälle inom loppet av en generation”. Gällande energiplan som antogs 1999 håller på att revideras och fick nyligen en uppföljning i Energi 2005. Denna ska ligga till grund för den nya energiplanen för perioden 2005-2010. I det med bred representation framtagna regionala tillväxtprogrammet (gäller fram till 2007) har åtgärder inriktats främst på biogas. Nu pågår arbetet med Vision 2025 som ska innehålla både regionalt utvecklingsprogram och regionalt tillväxtprogram. I detta kommer den framtida energiförsörjningen att ingå som ett viktigt område i programarbetet.

ANM (Ann Egefalk): Alla län ska enligt förordning utarbeta regionala utvecklings­program (RUP). RUP ska utgöra underlag för olika delprogram, som tillsammans ska bidra till att uppnå mål för länets samlade utveckling. Operativa delprogram är bl.a. regionala tillväxtprogram (RTP), länstransportplaner, kommunala översiktsplaner, kvalitetsnormer och regionala program för miljöarbetet. Det regionala utvecklingspro­grammet i Gotlands län, som ska beaktas av alla statliga myndigheter som bedriver verksamhet i länet, antogs av kommunfullmäktige i februari 1998, § 3. I december 2003 antogs ett regionalt tillväxtprogram för perioden 2004-2007. Uppdraget att utarbeta ett dylikt kommer från regeringen, som också godkänner det. Näringslivsprogrammet från samma år har kompletterats i enlighet med regeringens riktlinjer för att kunna utgöra ett tillväxtprogram.

Anförande:

Anförande hölls av Stefan Nypelius (c).

Kommunfullmäktiges beslut

  • Motionen anses besvarad med ledningskontorets utlåtande.
  • Register