§ 52 Medborgarförslag. Slopa ”Bussiga kortet” i Visby

Utskrivet från: http://www.gotland.se/25176
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2006-04-24

KF § 52
Medborgarförslag. Slopa ”Bussiga kortet” i Visby

KS2005/0355-53
- Medborgarförslag 2005-08-22
- Barn- och utbildningsnämnden 2005-12-14, § 128
- Tekniska nämnden 2006-01-25, § 22
- Kultur- och fritidsnämnden 2005-11-16, § 153
- Ledningskontoret 2006-02-22
- Kommunstyrelsen 2006-03-30. § 69
Bengt Lagersson har lämnat medborgarförslag där han vill att det s.k. ”Bussiga kortet” slopas för resor inom Visby men att det fortfarande ska gälla för längre resor. Han påpekar gratis busstransporter går stick i stäv med den ”nationella målsättningen att vårt framtida släkte skall röra på sig mera”.

Kultur- och fritidsnämnden har föreslagit avslag på motionen men vill att det både utreds och informeras om hälsoeffekterna. Två ledamöter reserverade sig mot beslutet.

Barn- och utbildningsnämnden har föreslagit att medborgarförslaget avslås. De hänvisar både till rättviseskäl som trafiksäkerhetsskäl. Den anför också att de i enlighet med skolplanen ska stimulera barn och unga till rörelse och utevistelse.

Tekniska nämnden har i sin kontinuerliga uppföljning konstaterat att många av resorna görs morgon och kväll till och från skolorna, på det sätt som förslagsställaren beskriver. Detta har dock inte föranlett några ändringar av reglerna för ”Bussiga kortet”.

Ledningskontoret har i sitt utlåtande avstyrkt förslaget. De har utgått från kommunens folkhälsopolitiska program och anser att fria resor för barn och ungdomar ligger i linje med detta, vilket även har manifesterats i ungdomarnas engagemang i frågan. Kontoret anför att det har medfört förre olycksrisker, en större trygghet för barn med bussar på kvällstid samt även en avlastning för föräldrar som inte behöver skjutsa barnen till och från både skola och träningar. Detta är även en jämlikhetsfråga med kollektivt resande på samma villkor. Även miljöaspekter har medtagits i resonemanget.

Anföranden:

Anföranden hölls av Vera Svensson (s), Pär Stenegärd (c), Torsten Gislestam (c) och Bodil Rosengren (v).

Kommunfullmäktiges beslut

  • Medborgarförslaget avslås.
  • Register