§ 53 Medborgarförslag. Ansvaret för de äldre

Utskrivet från: http://www.gotland.se/25175
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2006-04-24

KF § 53
Medborgarförslag. Ansvaret för de äldre

KS2005/0409-83
- Medborgarförslag 2005-09-12
- Social- och omsorgsnämnden 2005-12-14, § 116
- Ledningskontoret 2006-03-06
- Kommunstyrelsen 2006-03-30, § 84
I ett medborgarförslag har Gill Nordgren tagit upp frågan om ansvaret för de äldre och sitt eget engagemang för att få arbeta inom äldreomsorgen.

Social- och omsorgsnämnden har föreslagit att medborgarförslaget avslås. De har i sitt svar redogjort för äldreomsorgens arbete inom kommunen genom att berätta om de olika verksamheterna samt de värderingar som ska ”genomsyra verk­samheten”. De gläder sig även över det engagemang som förslagsställaren visar.

Ledningskontoret har i sitt utlåtande ansett att det ingår social- och omsorgs­nämndens uppdrag att tillgodose sociala insatser i form av mötesplatser för gemenskap och stimulans för äldre. Kontoret har föreslagit att medborgarförslaget avslås.

Kommunfullmäktiges beslut

  • Medborgarförslaget avslås.
  • Register